Matematika pre G a SŠ, súbor
  • Matematika pre G a SŠ, súbor
  • Matematika pre G a SŠ, súbor
  • Matematika pre G a SŠ, súbor
  • Matematika pre G a SŠ, súbor

Matematika pre G a SŠ, súbor

Možno použiť príspevok MŠ  • - Kód produktu: 0156
  • - Dostupnosť: na sklade
14,40€

Kúpou tohto produktu získate 14 vernostných bodov
Množstvo

Úplnou novinkou na trhu a v ponuke nášho vydavateľstva sú pracovné zošity pre gymnáziá a stredné školy.

Súbor obsahuje sériu troch pracovných zošitov.

Pracovný zošit pod autorským vedením Mgr. Miroslavy Konrádovej je prvý zo série troch pracovných zošitov. Ich cieľom je pomôcť študentom pri úspešnom zvládnutí požiadaviek ŠVP a Cieľových požiadaviek na maturitné skúšky.

Každá kapitola pracovného zošita začína zhrnutím základných pojmov, faktov a postupov, ktoré študent pri riešení úloh potrebuje. Potom nasledujú úlohy graficky spracované tak, aby mal študent dostatok miesta na ich riešenie priamo v pracovnom zošite. Úlohy určené pre maturantov sú označené piktogramom.

V prvom pracovnom zošite pre gymnáziá a stredné školy sú spracované témy:

Čísla a operácie s nimi
Deliteľnosť a zlomky
Percentá a promile
Niečo málo z finančnej matematiky
Pomer
Mocniny a odmocniny
Úprava výrazov
Vedecký zápis čísla
Číselné sústavy,
Algebrické výrazy,
Výrazy s jednou premennou
Lomené výrazy
Polynómy
Výroková logika a dôkazy
Jednoduchý výrok a jeho negácia
Zložené výroky a ich negácia
Kontradikcie a tautológie
Obmena a obrátenie implikácie
Protipríklad
Priamy dôkaz
Nepriamy dôkaz
Dôkaz sporom
Rovnice a nerovnice
Lineárne rovnice a nerovnice
Kvadratické rovnice a nerovnice
Slovné úlohy
Planimetria
Množiny
Skontrolujte sa


Vyberáme z recenzných posudkov:
V pracovnom zošite sú úlohy rôznej náročnosti, sú veku primerané a zohľadňujú rôznosť kognitívnych cieľov. Grafická úprava zošita je jednoduchá, nenarúša obsah a je vhodná pre daný predmet a pre danú vekovú kategóriu ...
Každá kapitola má úvodnú teoretickú časť spracovanú pomocou pojmových máp. Tento spôsob vyjadrovania vzťahov medzi pojmami sa v učebniciach vyskytuje ojedinele, preto ho považujem za prínosný...
Úlohy v pracovnom zošite sú vhodne vybrané, ich počet v jednotlivých celkoch je primeraný a dostatočne pokrýva preberané učivo. Príklady sú pestré, zoradené od najjednoduchších výpočtových úloh, cez úlohy vyžadujúce vyššie kognitívne činnosti až po kontextové a aplikačné úlohy...

 

Druhý zo série pracovných zošitov pre gymnáziá a stredné školy sme pre vás pripravili pod autorským vedením RNDr. Marty Mlynarčíkovej (viac o autorke a jej bohatých pedagogických skúsenostiach si môžete prečítať na http://www.mlynarcikova-gpohkk.yw.sk/) Cieľom tohto pracovného zošita je pomôcť študentom pri úspešnom zvládnutí požiadaviek ŠVP a Cieľových požiadaviek na maturitné skúšky.  

Každá kapitola pracovného zošita začína zhrnutím základných pojmov, faktov a postupov, ktoré študent pri riešení úloh potrebuje. Potom nasledujú úlohy graficky spracované tak, aby mal študent dostatok miesta na ich riešenie priamo v pracovnom zošite.  

V druhom pracovnom zošite pre gymnáziá a stredné školy budú spracované témy:  

Kombinatorika                     

Slovné úlohy – vypisovanie možností,kombinatorické pravidlá

Faktoriál, kombinačné číslo, binomická veta

Výrazy a rovnice s faktoriálmi a kombinačnými číslami

Mix slovných úloh

Pravdepodobnosť

Laplaceova schéma, vlastnosti pravdepodobnosti

Nezávislosť javov

Geometrická pravdepodobnosť

Funkcie a ich vlastnosti

Lineárne a kvadratické funkcie

Lineárne funkcie

Kvadratické funkcie

Mocninové funkcie

Mocninové funkcie s prirodzeným exponentom

Mocninové funkcie so záporným celočíselným exponentom

Exponenciálne a logaritmické funkcie

Exponenciálne funkcie Logaritmické funkcie

Exponenciálne a logaritmické rovnice a nerovnice

Stereometria

Vzájomná poloha priamok a rovín v priestore

Rezy telies

Skontroluj sa


Tretí zo série pracovných zošitov pre gymnáziá a stredné školy sme pre vás pripravili pod autorským vedením RNDr. Márie Dományovej (viac o autorke a jej bohatých pedagogických skúsenostiach si môžete prečítať na http://domanyova.azurewebsites.net/stranka2.html) pripravujeme tretí zo série pracovných zošitov pre gymnáziá a stredné školy. Cieľom tohto pracovného zošita je pomôcť študentom pri úspešnom zvládnutí požiadaviek ŠVP a Cieľových požiadaviek na maturitné skúšky.  

Každá kapitola pracovného zošita začína zhrnutím základných pojmov, faktov a postupov, ktoré študent pri riešení úloh potrebuje. Potom nasledujú úlohy graficky spracované tak, aby mal študent dostatok miesta na ich riešenie priamo v pracovnom zošite.  

V treťom pracovnom zošite pre gymnáziá a stredné školy budú spracované témy:  

Stereometria II.

Vzdialenosti a odchýlky

Objemy a povrchy telies

Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie v pravouhlom trojuholníku

Stupňová a oblúková miera uhlov

Goniometrické funkcie reálnej premennej

Riešenie základných goniometrických rovníc

Použitie vzťahov medzi goniometrickými funkciami

Grafy zložených goniometrických funkcií

Trigonometria všeobecného trojuholníka

Použitie sínusovej a kosínusovej vety

Zhodnosť a podobnosť

Zhodné a podobné útvary

Zhodné a podobné zobrazenia

Analytická geometria

Analytické vyjadrenie priamky

Analytické vyjadrenie kružnice

Štatistika

Základné štatistické pojmy

Modus, medián, aritmetický priemer

Rozptyl a štandardná odchýlka

Bernoulliovské pokusy

Postupnosti

Aritmetická postupnosť

Geometrická postupnosť

Finančná matematika

Skontroluj sa


MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu doložku.

MŠVVaŠ vydalo pracovnému zošitu 2 túto odporúčaciu doložku.

MŠVVaŠ vydalo pracovnému zošitu 3 túto odporúčaciu doložku.