Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 3
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 3
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 3
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 3
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 3
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 3
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 3

Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 3

Pracovný zošit 3 pre gymnáziá a stredné školy študentom pomáha zvládnuť požiadavky ŠVP a cieľové požiadavky maturitných skúšok. 

Pracovný zošit je súčasťou súboru 3 pracovných zošitov pre gymnáziá a SŠ.

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0142
5,00€

Kúpou tohto produktu získate 5 vernostných bodov
Množstvo

Pracovný zošit 3 je tretím zo série troch pracovných zošitov pre stredné školy a gymnáziá. 

Pracovný zošit z matematiky vhodný pre každého stredoškoláka

Tretí zo série pracovných zošitov pre gymnáziá a stredné školy vznikol pod autorským vedením skúsenej pedagogičky RNDr. Márie Dományovej. Cieľom tretieho pracovného zošita je podobne ako u tých predchádzajúcich pomôcť študentom zvládnuť požiadavky ŠVP a cieľové požiadavky maturitných skúšok z matematiky

Pracovný zošit je vhodný pre každého stredoškoláka, úlohy pre maturantov z matematiky sú v ňom odlíšené piktogramom.

Pracovný zošit 3 je zostavený podobne ako jeho predchodcovia, každá kapitola sa začína zhrnutím základných pojmov, faktov a postupov, ktoré študent potrebuje pri riešení úloh. Potom nasledujú samotné úlohy, ktoré sú graficky spracované tak, aby mal študent dostatok miesta na ich vyriešenie priamo v pracovnom zošite. 

Úlohy v pracovnom zošite sú rôznorodé, primerané veku a zohľadňujú rôznosť kognitívnych cieľov. Zoradené sú od tých najjednoduchších až po náročnejšie vyžadujúce vyššie kognitívne činnosti.

Obsah Pracovného zošita 3 pre gymnáziá a stredné školy 

Stereometria II.

 • Vzdialenosti a odchýlky
 • Objemy a povrchy telies

Goniometrické funkcie

 • Goniometrické funkcie v pravouhlom trojuholníku
 • Stupňová a oblúková miera uhlov
 • Goniometrické funkcie reálnej premennej
 • Riešenie základných goniometrických rovníc
 • Použitie vzťahov medzi goniometrickými funkciami
 • Grafy zložených goniometrických funkcií

Trigonometria všeobecného trojuholníka

 • Použitie sínusovej a kosínusovej vety

Zhodnosť a podobnosť

 • Zhodné a podobné útvary
 • Zhodné a podobné zobrazenia

Analytická geometria

 • Analytické vyjadrenie priamky
 • Analytické vyjadrenie kružnice

Štatistika

 • Základné štatistické pojmy
 • Modus, medián, aritmetický priemer
 • Rozptyl a štandardná odchýlka
 • Bernoulliovské pokusy

Postupnosti

 • Aritmetická postupnosť
 • Geometrická postupnosť

Finančná matematika
Skontroluj sa

MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu doložku.