Matematika 7, učebnica
  • Matematika 7, učebnica
  • Matematika 7, učebnica
  • Matematika 7, učebnica
  • Matematika 7, učebnica
  • Matematika 7, učebnica
  • Matematika 7, učebnica
  • Matematika 7, učebnica

Matematika 7, učebnica

TVVP 7. ročník    Testy

Možno použiť príspevok MŠ


  • - Kód produktu: 0057
  • - Dostupnosť: na sklade
5,50€

Kúpou tohto produktu získate 5 vernostných bodov
Množstvo

Obľúbená učebnica autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaná v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.   

Učebnica je napísaná tak, aby v nej žiak našiel prehľadne zhrnuté všetky pojmy, fakty a postupy, ktoré mu umožnia úspešne riešiť úlohy z učebnice a z pracovných zošitov. Obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité, aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede.  V každej kapitole sú zaradené úlohy, ktoré začleňujú do vyučovania prierezové témy a ktoré sú zamerané na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...  

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).  

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.  

Výsledky úloh si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz Výsledky  

Návrh TVVP pre 7. ročník v 4-hodinovej a 5-hodinovej dotácii.


Obsah učebnice

Zlomky    

Zlomok    

Číselná os    

Rozširovanie a krátenie zlomkov    

Porovnávanie a usporadúvanie zlomkov    

Zlomky, zmiešané čísla a desatinné čísla    

Sčítanie a odčítanie zlomkov    

Násobenie a delenie zlomkov    

Slovné úlohy    

Krížom-krážom

Percentá, promile    

Prečo percentá?    

Percento    

Časť prislúchajúca počtu percent    

Počet percent    

Základ    

Slovné úlohy    

Jednoduché úrokovanie    

Diagramy    

Promile    

Krížom-krážom

Kváder a kocka    

Voľné rovnobežné premietanie, perspektíva    

Stenová a telesová uhlopriečka    

Nárys, pôdorys a bokorys    

Sieť kvádra a kocky    

Jednotky objemu    

Objem kvádra a kocky    

Povrch kvádra a kocky    

Krížom-krážom

Pomer, priama a nepriama úmernosť    

Pomer    

Mierka    

Priama úmernosť    

Nepriama úmernosť    

Krížom-krážom

Rovnobežník    

Rovnobežky preťaté priečkou    

Vnútorné uhly štvoruholníka    

Rovnobežník    

Výška rovnobežníka    

Konštrukcia rovnobežníka    

Krížom-krážom

Typické metódy riešenia typických kombinatorických úloh    

Riešenie vypísaním všetkých možností    

Riešenie grafickým znázornením    

Riešenie pomocou tabuľky    

Pravidlo súčtu a súčinu    

Strom možností    

Dirichletov princíp    

Krížom-krážom


MŠVVaŠ SR vydalo tejto učebnici odporúčaciu doložku.

Char. počet strán
Char. Počet Strán 80
Char. ročník
Char. Ročník 7.
Char. typ materiálu
Char. Typ Materiálu učebnica
Char. veľkosť
Char. Veľkosť B5