Akcia NAKUPUJ ŠIKOVNE trvá od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024. Objednajte si učebnice a pracovné zošity za najvýhodnejšie ceny!
Matematika 7, učebnica
 • Matematika 7, učebnica
 • Matematika 7, učebnica
 • Matematika 7, učebnica
 • Matematika 7, učebnica
 • Matematika 7, učebnica
 • Matematika 7, učebnica

Matematika 7, učebnica

Učebnica z matematiky pre 7. ročník ZŠ od manželov Berovcov pokrýva prierezové témy a učivo 7. ročníka ZŠ. Systematicky žiakov pripravuje na štúdium na strednej škole.

Učebnica nadväzuje na pracovné zošity a učebnice pre nižšie ročníky a je pripravená v súlade s iŠVP.

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0057
5,50€

Kúpou tohto produktu získate 5 vernostných bodov
Množstvo

Obľúbená učebnica z matematiky pre 7. ročník ZŠ od Zuzany a Petra Berovcov je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a učebnice, ktoré sú zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy žiakov na štúdium na strednej škole.

Učebnicu z matematiky jej autori s viac ako 30-ročnými skúsenosťami s tvorbou učebných textov pripravili v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom a podľa zásad Riadeného Aktívneho Učenia

V učebnici z matematiky nájdu učitelia dostatok rôznorodých úloh a nebudú nútení dohľadávať si ďalšie zdroje. Učebnica koncepčne nadväzuje na učebnice a pracovné zošity od Berovcov pre nižšie ročníky.

Učebnica, ako aj pracovné zošity z matematiky, používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí. Príjemné grafické spracovanie robí z učebnice priestor, v ktorom sa žiaci ľahko orientujú a získavanie nových poznatkov je tak jednoduchšie a príjemnejšie.

Učebnica pre 7. ročník pomáha s prípravou na stredoškolské štúdium

Učebnica z matematiky v 6 kapitolách zhŕňa všetky podstatné a dôležité pojmy, fakty a postupy, ktoré žiakov systematicky pripravujú na stredoškolské štúdium. Každá kapitola obsahuje úlohy od tých najjednoduchších až po zložité, vďaka čomu vie učiteľ diferencovať prácu v triede. 

V každej kapitole sú zároveň zaradené aj také úlohy, ktoré začleňujú do vyučovania prierezové témy a zameriavajú sa na rozvoj širokého spektra žiackych kompetencií - komunikácia v triede, skupinová práca, práca s informáciami, prezentácia atď. 

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je „len“ inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. 

Učebnicu a pracovné zošity môžu používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Učebné texty nie sú určené len pre výborných žiakov, ale aj pre tých, ktorým matematika robí ťažkosti

Obsah učebnice Matematika 7

Zlomky

 • Zlomok    
 • Číselná os    
 • Rozširovanie a krátenie zlomkov    
 • Porovnávanie a usporadúvanie zlomkov    
 • Zlomky, zmiešané čísla a desatinné čísla    
 • Sčítanie a odčítanie zlomkov    
 • Násobenie a delenie zlomkov    
 • Slovné úlohy    
 • Krížom-krážom

Percentá, promile

 • Prečo percentá?    
 • Percento    
 • Časť prislúchajúca počtu percent    
 • Počet percent    
 • Základ    
 • Slovné úlohy    
 • Jednoduché úrokovanie    
 • Diagramy    
 • Promile    
 • Krížom-krážom

Kváder a kocka

 • Voľné rovnobežné premietanie, perspektíva    
 • Stenová a telesová uhlopriečka    
 • Nárys, pôdorys a bokorys    
 • Sieť kvádra a kocky    
 • Jednotky objemu    
 • Objem kvádra a kocky    
 • Povrch kvádra a kocky    
 • Krížom-krážom

Pomer, priama a nepriama úmernosť

 • Pomer    
 • Mierka    
 • Priama úmernosť    
 • Nepriama úmernosť    
 • Krížom-krážom

Rovnobežník

 • Rovnobežky preťaté priečkou    
 • Vnútorné uhly štvoruholníka    
 • Rovnobežník    
 • Výška rovnobežníka    
 • Konštrukcia rovnobežníka    
 • Krížom-krážom

Typické metódy riešenia typických kombinatorických úloh

 • Riešenie vypísaním všetkých možností    
 • Riešenie grafickým znázornením    
 • Riešenie pomocou tabuľky    
 • Pravidlo súčtu a súčinu    
 • Strom možností    
 • Dirichletov princíp    
 • Krížom-krážom

MŠVVaŠ SR vydalo tejto učebnici doložku.

Char. Počet Strán 80
Char. Ročník 7.
Char. Typ Materiálu učebnica
Char. Veľkosť B5