Matematika 6, munkafüzet 2
  • Matematika 6, munkafüzet 2
  • Matematika 6, munkafüzet 2
  • Matematika 6, munkafüzet 2
  • Matematika 6, munkafüzet 2
  • Matematika 6, munkafüzet 2
  • Matematika 6, munkafüzet 2

Matematika 6, munkafüzet 2

TVVP 6. ročník

Možno použiť príspevok MŠ  • - Kód produktu: 0164
  • - Dostupnosť: na sklade
4,40€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Obľúbený pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaný v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.  

Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité,  aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede.  V každej kapitole je zaradený projekt, ktorý začleňuje do vyučovania prierezové témy a  je zameraný na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...  

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).  

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.   Výsledky úloh a didaktické inšpirácie nájdete v zošite Sprievodca učiteľa  

Návrh TVVP pre 6. ročník v 4-hodinovej a 5-hodinovej dotácii.


Obsah 2. pracovného zošita

Desatinné čísla    

Slovné úlohy    

Delenie desatinného čísla prirodzeným číslom    

Aritmetický priemer    

Delenie desatinného čísla desatinným číslom    

Keď sa delenie nekončí    

Krížom - krážom

Trojuholník    

Trojuholníková nerovnosť    

Vnútorné a vonkajšie uhly trojuholníka    

Výška trojuholníka    

Rozdelenie trojuholníkov podľa veľkosti strán    

Konštrukcia trojuholníka, vety o zhodnosti trojuholníkov    

Rovnoramenný trojuholník    

Rovnostranný trojuholník    

Krížom - krážom

Obsah obdĺžnika a štvorca       

Keď štvorčeková sieť stačí    

Keď štvorčeková sieť nestačí    

Premeny jednotiek obsahu    

Obsah štvorca a obdĺžnika    

Obsah pravouhlého trojuholníka    

Krížom - krážom

Objem kocky a kvádra    

Objem kocky a kvádra    

Krížom - krážom

Kombinatorika    

Hľadanie systému    

Stratégia riešenia kombinatorických úloh    

Krížom - krážom


MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku.