Akcia NAKUPUJ ŠIKOVNE trvá od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024. Objednajte si učebnice a pracovné zošity za najvýhodnejšie ceny!
Matematika 6, munkafüzet 1
 • Matematika 6, munkafüzet 1
 • Matematika 6, munkafüzet 1
 • Matematika 6, munkafüzet 1
 • Matematika 6, munkafüzet 1
 • Matematika 6, munkafüzet 1
 • Matematika 6, munkafüzet 1
Maďarský jazyk

Matematika 6, munkafüzet 1

Matematika 6, pracovný zošit 1 plynule a koncepčne nadväzuje na pracovné zošity od Berovcov určených pre nižšie ročníky. 

Pracovný zošit z matematiky systematicky pripravuje žiakov na štúdium na strednej škole a je vytvorený v súlade s iŠVP.

Jazyk: maďarský 

Viac info
 • Kód produktu: c_0132
4,40€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Matematika 6, pracovný zošit 1 je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a učebnice z matematiky pre 6. ročník ZŠ. Autormi pracovných zošitov a učebnice sú manželia Berovci, ktorí učebné materiály pripravili v súlade s iŠVP. 

Pracovné zošity aj učebnica sa riadia zásadami Riadeného Aktívneho Učenia a sú zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy žiakov na stredoškolské štúdium. Pri Riadenom Aktívnom Učení sa kladie hlavný dôraz na prácu žiakov, pričom učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. 

Pracovný zošit z matematiky rozvíja kompetencie potrebné pre život

Pracovný zošit aj učebnicu pre šiesty ročník autori napísali tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku či vzťah k danému predmetu. Prezentujú matematiku pre každého a môžu s nimi pracovať výborní žiaci, ale aj takí, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky a pod.).  

Pracovný zošit z matematiky používa jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky žiakom, a jeho zaujímavé grafické spracovanie z neho robí učebný materiál, v ktorom sa deti cítia príjemne a ľahko orientujú

Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité, aby žiaci mohli objavovať poznatky a učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. V každej kapitole je zaradená aktivita, ktorá začleňuje do vyučovania prierezové témy a je zameraná na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia a pod.

Obsah Matematika 6, pracovný zošit 1

Počtové operácie s prirodzenými číslami

 • Slovné úlohy    
 • Navzájom opačné operácie    
 • Poradie počtových výkonov a zátvorky    
 • Počítanie s približnými číslami    
 • Krížom - krážom

Deliteľnosť

 • Násobok a deliteľ    
 • Kritériá deliteľnosti    
 • Prvočísla    
 • Krížom - krážom

Uhol

 • Uhol    
 • Veľkosť uhla, odhad, meranie    
 • Veľkosť uhla, stupeň a minúta    
 • Operácie s uhlami    
 • Os uhla    
 • Priamy, pravý, ostrý a tupý uhol    
 • Uhly v trojuholníku    
 • Vrcholové a susedné uhly    
 • Krížom - krážom

Desatinné čísla

 • Desatinné číslo    
 • Číselná os    
 • Porovnávanie a usporadúvanie    
 • Zaokrúhľovanie    
 • Sčítanie desatinných čísel    
 • Odčítanie desatinných čísel    
 • Sčítanie a odčítanie desatinných čísel    
 • Slovné úlohy    
 • Násobenie a delenie desatinných čísel 10, 100, 1 000    
 • Násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom    
 • Násobenie desatinného čísla desatinným číslom

Riešenia a výsledky úloh, online materiály a množstvo didaktických inšpirácií nájdete v Štúdiu od Berovcov.

MŠVVaŠ SR vydalo tomuto pracovnému zošitu doložku.