Matematika 6, učebnica
 • Matematika 6, učebnica
 • Matematika 6, učebnica
 • Matematika 6, učebnica
 • Matematika 6, učebnica
 • Matematika 6, učebnica
 • Matematika 6, učebnica

Matematika 6, učebnica

Učebnica z matematiky pre 6. ročník ZŠ od manželov Berovcov žiakov systematicky pripravuje na štúdium na strednej škole. 

Učebnica nadväzuje na pracovné zošity a učebnice pre nižšie ročníky a je pripravená v súlade s iŠVP.

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0051
5,50€

Kúpou tohto produktu získate 5 vernostných bodov
Množstvo

Obľúbená učebnica z matematiky pre 6. ročník ZŠ od Zuzany a Petra Berovcov je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a učebnice, ktoré sú zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy žiakov na stredoškolské štúdium. Učebnica, z ktorej sa matematiku môže naučiť každý, žiakov zároveň pripravuje aj na štúdium na strednej škole.

Učebnicu z matematiky jej autori s viac ako 30-ročnými skúsenosťami s tvorbou učebných textov pripravili v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. 

V učebnici z matematiky nájdu učitelia dostatok rôznorodých úloh a nebudú viac nútení dohľadávať si ďalšie zdroje. Učebnica koncepčne nadväzuje na učebnice a pracovné zošity od Berovcov pre nižšie ročníky.

Učebnica, ako aj pracovné zošity z matematiky, používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí. Zaujímavé a pútavé grafické spracovanie robí z učebnice príjemný priestor, ku ktorému sa deti rady vracajú, a v ktorom sa ľahko orientujú. 

Učebnica pomáha s prípravou na stredoškolské štúdium

Učebnica z matematiky v 8 kapitolách zhŕňa všetky podstatné a dôležité pojmy, fakty a postupy, ktoré žiakov systematicky pripravujú na stredoškolské štúdium. Každá kapitola obsahuje úlohy od tých najjednoduchších až po zložité, vďaka čomu vie učiteľ diferencovať prácu v triede a žiaci môžu objavovať nové poznatky. 

V každej kapitole sú zároveň zaradené aj také úlohy, ktoré začleňujú do vyučovania prierezové témy a zameriavajú sa na rozvoj širokého spektra žiackych kompetencií - komunikácia v triede, skupinová práca, práca s informáciami, prezentácia atď. 

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Učebnicu a pracovné zošity môžu používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Učebné texty nie sú určené len pre výborných žiakov, ale aj pre tých, ktorým matematika robí ťažkosti

Obsah učebnice Matematika 6

Počtové operácie s prirodzenými číslami

 • Slovné úlohy    
 • Navzájom opačné operácie    
 • Poradie počtových výkonov a zátvorky    
 • Počítanie s približnými číslami    
 • Krížom - krážom

Deliteľnosť

 • Násobok a deliteľ    
 • Kritériá deliteľnosti    
 • Prvočísla    
 • Krížom - krážom

Uhol

 • Uhol    
 • Veľkosť uhla, odhad, meranie    
 • Veľkosť uhla, stupeň a minúta    
 • Operácie s uhlami    
 • Os uhla    
 • Priamy, pravý, ostrý a tupý uhol    
 • Uhly v trojuholníku    
 • Vrcholové a susedné uhly    
 • Krížom - krážom

Desatinné čísla

 • Desatinné číslo    
 • Číselná os    
 • Porovnávanie a usporadúvanie    
 • Zaokrúhľovanie    
 • Sčítanie desatinných čísel    
 • Odčítanie desatinných čísel    
 • Sčítanie a odčítanie desatinných čísel    
 • Slovné úlohy    
 • Násobenie a delenie desatinných čísel 10, 100, 1 000    
 • Násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom    
 • Násobenie desatinného čísla desatinným číslom    
 • Delenie desatinného čísla prirodzeným číslom    
 • Aritmetický priemer    
 • Delenie desatinného čísla desatinným číslom    
 • Keď sa delenie nekončí    
 • Krížom - krážom

Trojuholník

 • Trojuholníková nerovnosť    
 • Vnútorné a vonkajšie uhly trojuholníka    
 • Výška trojuholníka    
 • Rozdelenie trojuholníkov podľa veľkosti strán    
 • Konštrukcia trojuholníka, vety o zhodnosti trojuholníkov    
 • Rovnoramenný trojuholník    
 • Rovnostranný trojuholník    
 • Krížom - krážom

Obsah obdĺžnika a štvorca

 • Keď štvorčeková sieť stačí    
 • Keď štvorčeková sieť nestačí    
 • Premeny jednotiek obsahu    
 • Obsah štvorca a obdĺžnika    
 • Obsah pravouhlého trojuholníka    
 • Krížom - krážom

Objem kocky a kvádra

 • Objem kocky a kvádra    
 • Krížom - krážom

Kombinatorika

 • Hľadanie systému    
 • Stratégia riešenia kombinatorických úloh    
 • Krížom - krážom

Riešenia a výsledky úloh, online materiály a množstvo didaktických inšpirácií nájdete v Štúdiu od Berovcov.

MŠVVaŠ SR vydalo tejto učebnici doložku.

Char. Počet Strán 80
Char. Ročník 6.
Char. Typ Materiálu učebnica
Char. Veľkosť B5