Matematika 6, munkafüzet 2
 • Matematika 6, munkafüzet 2
 • Matematika 6, munkafüzet 2
 • Matematika 6, munkafüzet 2
 • Matematika 6, munkafüzet 2
 • Matematika 6, munkafüzet 2
 • Matematika 6, munkafüzet 2
Maďarský jazyk

Matematika 6, munkafüzet 2

Matematika 6, pracovný zošit 2 plynule a koncepčne nadväzuje na pracovné zošity od Berovcov určených pre nižšie ročníky a je súčasťou súboru dvoch pracovných zošitov a učebnice pre 6. ročník ZŠ.

Pracovný zošit z matematiky systematicky pripravuje žiakov na štúdium na strednej škole.

Jazyk: maďarský

Viac info
 • Kód produktu: 0164
4,40€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Matematika 6, pracovný zošit 2 je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a učebnice z matematiky pre 6. ročník ZŠ. Autormi pracovných zošitov a učebnice sú manželia Berovci, ktorí učebné materiály pripravili v súlade s iŠVP. 

Pracovné zošity aj učebnica sa riadia zásadami Riadeného Aktívneho Učenia a sú zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy žiakov na stredoškolské štúdium. Pri Riadenom Aktívnom Učení sa kladie hlavný dôraz na prácu žiakov, pričom učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Veľké množstvo rôznorodých úloh poskytuje žiakom priestor na objavovanie, ale aj dostatočné precvičenie nových zručností.

Pracovný zošit z matematiky rozvíja široké spektrum žiackych kompetencií

Pracovný zošit aj učebnicu pre šiesty ročník autori napísali tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku či vzťah k danému predmetu. Prezentujú matematiku pre každého a môžu s nimi pracovať výborní žiaci, ale aj takí, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky a pod.).  

Pracovný zošit z matematiky používa jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky žiakom, a jeho zaujímavé grafické spracovanie z neho robí učebný materiál, v ktorom sa deti cítia príjemne a ľahko orientujú

Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité, aby žiaci mohli objavovať poznatky a učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. V každej kapitole je zaradená aktivita, ktorá začleňuje do vyučovania prierezové témy a je zameraná na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia a pod.

Obsah Matematika 6, pracovný zošit 2

Desatinné čísla

 • Slovné úlohy    
 • Delenie desatinného čísla prirodzeným číslom    
 • Aritmetický priemer    
 • Delenie desatinného čísla desatinným číslom    
 • Keď sa delenie nekončí    
 • Krížom - krážom

Trojuholník

 • Trojuholníková nerovnosť    
 • Vnútorné a vonkajšie uhly trojuholníka    
 • Výška trojuholníka    
 • Rozdelenie trojuholníkov podľa veľkosti strán    
 • Konštrukcia trojuholníka, vety o zhodnosti trojuholníkov    
 • Rovnoramenný trojuholník    
 • Rovnostranný trojuholník    
 • Krížom - krážom

Obsah obdĺžnika a štvorca

 • Keď štvorčeková sieť stačí    
 • Keď štvorčeková sieť nestačí    
 • Premeny jednotiek obsahu    
 • Obsah štvorca a obdĺžnika    
 • Obsah pravouhlého trojuholníka    
 • Krížom - krážom

Objem kocky a kvádra

 • Objem kocky a kvádra    
 • Krížom - krážom

Kombinatorika

 • Hľadanie systému    
 • Stratégia riešenia kombinatorických úloh    
 • Krížom - krážom

Riešenia a výsledky úloh, online materiály a množstvo didaktických inšpirácií nájdete v Štúdiu od Berovcov.

MŠVVaŠ SR vydalo tomuto pracovnému zošitu doložku.