Matematika 6, munkafüzet 1
  • Matematika 6, munkafüzet 1
  • Matematika 6, munkafüzet 1
  • Matematika 6, munkafüzet 1
  • Matematika 6, munkafüzet 1
  • Matematika 6, munkafüzet 1
  • Matematika 6, munkafüzet 1

Matematika 6, munkafüzet 1

TVVP 6. ročník

Možno použiť príspevok MŠ  • - Kód produktu: c_0132
  • - Dostupnosť: na sklade
4,40€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Obľúbený pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaný v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.  

Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité,  aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede.  V každej kapitole je zaradený projekt, ktorý začleňuje do vyučovania prierezové témy a  je zameraný na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...  

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).  

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.  

Výsledky úloh a didaktické inšpirácie nájdete v zošite Sprievodca učiteľa  

Návrh TVVP pre 6. ročník v 4-hodinovej a 5-hodinovej dotácii.


Obsah 1. pracovného zošita

Počtové operácie s prirodzenými číslami    

Slovné úlohy    

Navzájom opačné operácie    

Poradie počtových výkonov a zátvorky    

Počítanie s približnými číslami    

Krížom - krážom

Deliteľnosť    

Násobok a deliteľ    

Kritériá deliteľnosti    

Prvočísla    

Krížom - krážom

Uhol    

Uhol    

Veľkosť uhla, odhad, meranie    

Veľkosť uhla, stupeň a minúta    

Operácie s uhlami    

Os uhla    

Priamy, pravý, ostrý a tupý uhol    

Uhly v trojuholníku    

Vrcholové a susedné uhly    

Krížom - krážom

Desatinné čísla    

Desatinné číslo    

Číselná os    

Porovnávanie a usporadúvanie    

Zaokrúhľovanie    

Sčítanie desatinných čísel    

Odčítanie desatinných čísel    

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel    

Slovné úlohy    

Násobenie a delenie desatinných čísel 10, 100, 1 000    

Násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom    

Násobenie desatinného čísla desatinným číslom


MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku.