Matematika 9, učebnica
 • Matematika 9, učebnica
 • Matematika 9, učebnica
 • Matematika 9, učebnica
 • Matematika 9, učebnica
 • Matematika 9, učebnica
 • Matematika 9, učebnica

Matematika 9, učebnica

Učebnica z matematiky pre 9. ročník ZŠ pokrýva prierezové témy a učivo 9. ročníka ZŠ. 

Učebnica od autorskej dvojice Zuzana a Peter Berovci spĺňa požiadavky iŠVP a žiakov systematicky pripravuje na štúdium na strednej škole.

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0069
5,50€

Kúpou tohto produktu získate 5 vernostných bodov
Množstvo

Populárna učebnica matematiky od Berovcov je určená pre 9. ročník ZŠ. Učebnica je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a učebnice, ktoré sú zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy žiakov na štúdium na strednej škole.

Učebnicu z matematiky jej autori s viac ako 30-ročnými skúsenosťami s tvorbou učebných textov pripravili v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom a podľa zásad Riadeného Aktívneho Učenia

S prípravou deviatakov na záverečné Testovanie v deviatom ročníku pomáha pracovný zošit Testovanie 9, ktorý bol špeciálne vytvorený na to, aby žiakov pripravil na prvú veľkú skúšku ich života.

Z učebníc od Berovcov sa matematiku môže naučiť každý

Učebnica z matematiky zhŕňa všetky podstatné a dôležité pojmy, fakty a postupy, ktoré žiakov systematicky pripravujú na ich ďalšie štúdium na strednej škole podľa vlastného výberu. Každá kapitola obsahuje úlohy od tých najjednoduchších až po zložité, vďaka čomu môžu žiaci objavovať poznatky a učiteľ vie diferencovať prácu v triede. 

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je „len“ inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Veľké množstvo rôznorodých úloh žiakom umožňuje objavovať, ale aj dostatočne precvičovať nové poznatky.

Učebnicu a pracovné zošity môžu používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Učebné texty nie sú určené len pre výborných žiakov, ale aj pre tých, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebnica z matematiky používa jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii žiakov.

Obsah učebnice z matematiky pre 9. ročník

Mocniny a odmocniny

 • Mocnina a odmocnina    
 • Druhá a tretia mocnina a odmocnina    
 • Mocniny čísla 10    
 • Zápis čísel v tvare a.10n       
 • Predpony a ich súvis s mocninami

Pytagorova veta

 • Pravouhlý trojuholník    
 • Pytagorova veta    
 • Pytagorova veta okolo nás

Lineárne rovnice a nerovnice

 • Rovnice    
 • Ekvivalentné úpravy rovníc    
 • Riešenie rovníc    
 • Vyjadrenie premennej zo vzorca    
 • Slovné úlohy, ktoré vedú k lineárnej rovnici    
 • Riešenie lineárnych nerovníc    
 • Slovné úlohy, ktoré vedú k lineárnej nerovnici    
 • Lomený výraz    
 • Lineárna rovnica s neznámou v menovateli

Povrch a objem telies

 • Rotačný valec    
 • Povrch a objem valca    
 • Ihlan    
 • Povrch a objem ihlana    
 • Rotačný kužeľ    
 • Povrch a objem kužeľa    
 • Guľa    
 • Povrch a objem gule

Funkcie

 • Pravouhlá (karteziánska) sústava súradníc    
 • Funkčná závislosť medzi veličinami    
 • Graf funkcie    
 • Lineárna funkcia

Podobnosť trojuholníkov

 • Podobnosť geometrických útvarov    
 • Pomer podobnosti    
 • Podobnosť trojuholníkov    
 • Podobnosť v praxi

Štatistika

 • Postup pri štatistickom prieskume    
 • Interpretácia štatistických údajov    
 • Náhodný výber    
 • Štatistické záludnosti

Krížom-krážom svetom a matematikou

MŠVVaŠ SR vydalo tejto učebnici doložku.

Char. Počet Strán 80
Char. Ročník 9.
Char. Typ Materiálu učebnica
Char. Veľkosť B5