Matematika 9, pracovný zošit 2
 • Matematika 9, pracovný zošit 2
 • Matematika 9, pracovný zošit 2
 • Matematika 9, pracovný zošit 2
 • Matematika 9, pracovný zošit 2
 • Matematika 9, pracovný zošit 2
 • Matematika 9, pracovný zošit 2

Matematika 9, pracovný zošit 2

Pracovný zošit z matematiky pokrýva prierezové témy a učivo 9. ročníka ZŠ a žiakov systematicky pripravuje na stredoškolské štúdium.

Pracovný zošit od Zuzany a Petra Berovcov plynule nadväzuje na pracovné zošity a učebnice určené pre nižšie ročníky a je spracovaný podľa iŠVP. 

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0068
4,40€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Pracovný zošit z matematiky pre 9. ročník ZŠ od autorskej dvojice Zuzana a Peter Berovci je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a učebnice, ktoré sú zárukou úspešného osvojenia si učiva a systematickej prípravy na ich ďalšie štúdium na strednej škole podľa vlastného výberu. 

Matematiku 9, pracovný zošit 2 autori spracovali v súlade s iŠVP a pri jeho tvorbe vychádzali zo svojich viac ako 30-ročných skúseností s tvorbou učebníc a učebných textov. Pracovný zošit pre deviatakov pokrýva prierezové témy a učivo 9. ročníka ZŠ a plynule nadväzuje na pracovné zošity a učebnice pre nižšie ročníky

Matematika pre každého od manželov Berovcov

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov, pričom učiteľ je hlavným inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Veľké množstvo rôznorodých úloh žiakom umožňuje objavovať, ale aj dostatočne precvičovať nové poznatky.

Pracovný zošit jeho autori napísali tak, aby ho mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Manželia Berovci prezentujú matematiku pre každého a s ich učebnicami či pracovnými zošitmi môžu pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti.

S prípravou deviatakov na záverečné Testovanie v deviatom ročníku pomáha pracovný zošit Testovanie 9, ktorý bol špeciálne vytvorený na to, aby žiakov pripravil na prvú veľkú skúšku ich života.

Obsah Matematika 9, pracovný zošit 2

Lineárne rovnice a nerovnice

 • Slovné úlohy, ktoré vedú k lineárnej nerovnici    
 • Lomený výraz    
 • Lineárna rovnica s neznámou v menovateli    
 • Projekt: Hľadá sa naj    
 • Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Povrch a objem telies

 • Jednotky    
 • Povrch a objem hranola    
 • Povrch a objem valca    
 • Povrch a objem ihlana    
 • Povrch a objem kužeľa    
 • Povrch a objem gule    
 • Riešenie úloh z praxe    
 • Projekt: Keby bola naša Zem kockatá    
 • Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Funkcie

 • Pravouhlá (karteziánska) sústava súradníc    
 • Funkčná závislosť medzi veličinami    
 • Graf funkcie    
 • Definičný obor, obor hodnôt funkcie    
 • Lineárna funkcia    
 • Nepriama úmernosť    
 • Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Podobnosť trojuholníkov

 • Podobnosť geometrických útvarov    
 • Pomer podobnosti    
 • Podobnosť trojuholníkov    
 • Projekt: Zväčši si obrázok    
 • Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Štatistika

 • Postup pri štatistickom prieskume    
 • Interpretácia štatistických údajov

Krížom-krážom svetom a matematikou
Čo je najdôležitejšie?

Riešenia a výsledky úloh, online materiály a množstvo didaktických inšpirácií nájdete v Štúdiu od Berovcov

MŠVVaŠ SR vydalo tomuto pracovnému zošitu doložku.

Char. Počet Strán 80
Char. Ročník 9.
Char. Typ Materiálu pracovný zošit
Char. Veľkosť A4