Matematika 7, munkafüzet 1
  • Matematika 7, munkafüzet 1
  • Matematika 7, munkafüzet 1
  • Matematika 7, munkafüzet 1
  • Matematika 7, munkafüzet 1
  • Matematika 7, munkafüzet 1
  • Matematika 7, munkafüzet 1

Matematika 7, munkafüzet 1

TVVP 7. ročník

Možno použiť príspevok MŠ  • - Kód produktu: c_0139
  • - Dostupnosť: na sklade
4,40€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Obľúbený pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaný v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.  

Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité,  aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede.  V každej kapitole je zaradený projekt, ktorý začleňuje do vyučovania prierezové témy a  je zameraný na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...                                                                                    

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).  

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.  

Výsledky úloh a didaktické inšpirácie nájdete v zošite Sprievodca učiteľa    

Návrh TVVP pre 7. ročník v 4-hodinovej a 5-hodinovej dotácii.


Obsah 1. pracovného zošita

Zlomky    

Zlomok    

Číselná os    

Rozširovanie a krátenie zlomkov    

Porovnávanie a usporadúvanie zlomkov    

Zlomky, zmiešané čísla a desatinné čísla    

Sčítanie a odčítanie zlomkov    

Násobenie a delenie zlomkov    

Slovné úlohy    

Krížom-krážom

Percentá, promile    

Prečo percentá?    

Percento    

Časť prislúchajúca počtu percent    

Počet percent    

Základ    

Slovné úlohy    

Jednoduché úrokovanie    

Diagramy    

Promile    

Krížom-krážom

Kváder a kocka    

Voľné rovnobežné premietanie, perspektíva     S

tenová a telesová uhlopriečka    

Nárys, pôdorys a bokorys


MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku.