Matematika 5, učebnica
  • Matematika 5, učebnica
  • Matematika 5, učebnica
  • Matematika 5, učebnica
  • Matematika 5, učebnica
  • Matematika 5, učebnica
  • Matematika 5, učebnica
  • Matematika 5, učebnica

Matematika 5, učebnica

TVVP 5. ročník     Testy

Možno použiť príspevok MŠ


  • - Kód produktu: 0045
  • - Dostupnosť: na sklade
5,50€

Kúpou tohto produktu získate 5 vernostných bodov
Množstvo

Obľúbená učebnica autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaná v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.  

Učebnica je napísaná tak, aby v nej žiak našiel prehľadne zhrnuté všetky pojmy, fakty a postupy, ktoré mu umožnia úspešne riešiť úlohy z učebnice a z pracovných zošitov. Obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité, aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede.  V každej kapitole sú zaradené úlohy, ktoré začleňujú do vyučovania prierezové témy a ktoré sú zamerané na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...  

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).  

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.  

Výsledky úloh si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz Výsledky.

 

Obsah 5. ročníka

Prirodzené čísla    

Čítanie a písanie prirodzených čísel    

Rozklad čísla    

Párne a nepárne čísla    

Prirodzené čísla    

Porovnávanie a usporadúvanie prirodzených čísel    

Číselná os    

Odhad    

Zaokrúhľovanie    

Rímske číslice    

Tabuľky, diagramy, mapy a schémy    

Krížom - krážom

Rysovanie    

Telesá    

Trojuholník a štvoruholník    

Kružnica a kruh    

Kolmice a rovnobežky    

Rysovanie kolmíc a rovnobežiek    

Telesá z kociek    

Geometrické útvary v sieti    

Krížom - krážom

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel    

Sčítanie a odčítanie spamäti    

Písomné sčítanie a odčítanie    

Porovnávanie rozdielom    

Sčítanie a odčítanie na kalkulačke    

Iné čísla ako prirodzené    

Krížom - krážom

Stredová a osová súmernosť    

Symetria    

Osová súmernosť    

Stredová súmernosť    

Krížom - krážom

Násobenie a delenie prirodzených čísel    

Násobenie spamäti do 100 mimo oboru násobilky    

Delenie spamäti do 100 mimo oboru násobilky    

Matematické operácie a zátvorky    

Delenie so zvyškom    

Násobenie spamäti    

Písomné násobenie    

Násobenie na kalkulačke    

Delenie spamäti    

Približné počítanie    

Delenie peňazí    

Algoritmus delenia    

Písomné delenie    

Delenie na kalkulačke    

Porovnávanie podielom    

Krížom - krážom

Meranie, obvod a obsah    

Meranie dĺžky úsečky    

Premena jednotiek dĺžky    

Obvod    

Obsah    

Krížom - krážom

Riešenie aplikačných úloh    

Práca s údajmi    

Pravdepodobnostné pozorovania    

Zaujímavé úlohy


MŠVVaŠ vydalo tejto učebnici odporúčaciu doložku.

Char. počet strán
Char. Počet Strán 80
Char. ročník
Char. Ročník 5.
Char. typ materiálu
Char. Typ Materiálu učebnica
Char. veľkosť
Char. Veľkosť B5