Matematika 5, pracovný zošit 2
 • Matematika 5, pracovný zošit 2
 • Matematika 5, pracovný zošit 2
 • Matematika 5, pracovný zošit 2
 • Matematika 5, pracovný zošit 2
 • Matematika 5, pracovný zošit 2
 • Matematika 5, pracovný zošit 2

Matematika 5, pracovný zošit 2

Pracovný zošit z matematiky od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero nadväzuje na Pracovný zošit 1. Dva pracovné zošity spolu s učebnicou sú zárukou dôkladnej a systematickej prípravy žiakov na štúdium na strednej škole.

Pracovný zošit je spracovaný v súlade s iŠVP a riadi sa zásadami Riadeného Aktívneho Učenia.

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0044
4,40€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Obľúbený pracovný zošit z matematiky od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaný v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktoré sú zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na strednej škole.

Matematika 5, pracovný zošit 2 nadväzuje na Pracovný zošit 1 a obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať žiadne ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité,  aby žiaci mohli objavovať poznatky a učiteľ mohol diferencovať prácu v triede.  

Pracovný zošit, s ktorým môžu pracovať výborní žiaci aj tí, ktorým matematika robí ťažkosti

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov. Učiteľ plní najmä úlohu inšpirátora a organizátora diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Pracovný zošit používa jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí. 

Pracovné zošity autori napísali a vytvorili tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku či vzťah k tomuto predmetu. Matematika je vďaka pracovným zošitom od Berovcov dostupná pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky).  

V každej kapitole je zaradená aktivita, ktorá začleňuje do vyučovania prierezové témy a je zameraná na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia atď. Pracovný zošit tak rozvíja aj kompetencie potrebné pre život.

Obsah Matematika 5, pracovný zošit 2

Násobenie a delenie prirodzených čísel

 • Násobenie spamäti do 100 mimo oboru násobilky     
 • Delenie spamäti do 100 mimo oboru násobilky     
 • Matematické operácie a zátvorky     
 • Delenie so zvyškom     
 • Násobenie spamäti     
 • Písomné násobenie     
 • Násobenie na kalkulačke     
 • Delenie spamäti     
 • Delenie peňazí     
 • Algoritmus delenia     
 • Písomné delenie     
 • Delenie na kalkulačke     
 • Porovnávanie podielom     
 • Projekt: Baktéria Matika

Meranie, obvod a obsah

 • Meranie dĺžky úsečky     
 • Premena jednotiek dĺžky     
 • Obvod     
 • Obsah     
 • Projekt: Športové ihriská

Riešenie aplikačných úloh

 • Stĺpcový diagram     
 • Kruhový diagram     
 • Pravdepodobnostné pozorovania     
 • Projekt: Evidenčné čísla motorových vozidiel

Riešenia a výsledky úloh, online materiály a množstvo didaktických inšpirácií nájdete v Štúdiu od Berovcov.

MŠVVaŠ SR vydalo tomuto pracovnému zošitu doložku.

Char. Počet Strán 80
Char. Ročník 5.
Char. Typ Materiálu pracovný zošit
Char. Veľkosť A4