Matematika 5, učebnica
 • Matematika 5, učebnica
 • Matematika 5, učebnica
 • Matematika 5, učebnica
 • Matematika 5, učebnica
 • Matematika 5, učebnica
 • Matematika 5, učebnica

Matematika 5, učebnica

Učebnica z matematiky pre 5. ročník zabezpečuje spolu s pracovnými zošitmi systematickú prípravu žiakov na štúdium na strednej škole. 

Učebnica od uznávaných autorov, manželov Berovcov, spĺňa požiadavky iŠVP.

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0045
5,50€

Kúpou tohto produktu získate 5 vernostných bodov
Množstvo

Učebnica z matematiky pre 5. ročník ZŠ od uznávaných autorov učebníc Zuzany a Petra Berovcov predstavuje spolu s pracovnými zošitmi dôslednú a systematickú prípravu žiakov na stredoškolské štúdium. Populárna učebnica je spracovaná v súlade s iŠVP a vychádza zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia

Čo je to Riadené Aktívne Učenie? Prečítajte si o ňom viac.

Učebnica, z ktorej sa môže matematiku naučiť každý

Učebnicu z matematiky jej autori spracovali tak, aby v nej žiaci našli prehľadne zhrnuté pojmy, fakty a postupy, ktoré im pomôžu riešiť úlohy z učebnice aj pracovných zošitov, ktoré ju sprevádzajú. Učebnica obsahuje veľké množstvo rôznorodých úloh, takže učiteľ nepotrebuje dohľadávať a pracovať s ďalšími zdrojmi. 

Učebnica a pracovné zošity pre piaty ročníkvyužiteľné pre všetky typy žiakov, bez ohľadu na to, aké majú predpoklady či vzťah k matematike. S učebnými materiálmi od Berovcov môžu pracovať výborní žiaci, ale aj tí, ktorí majú s matematikou ťažkosti. Učebné texty takisto berú do úvahy fakt, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov - vizuálne, auditívne, kinesteticky. 

Učebnica, ako aj pracovné zošity z matematiky, používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí. Zaujímavé a pútavé grafické spracovanie robí z učebnice príjemný priestor, ku ktorému sa deti rady vracajú a v ktorom sa ľahko orientujú. 

V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité, aby žiaci mohli objavovať nové poznatky a učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. V každej kapitole sú zaradené úlohy, ktoré začleňujú do vyučovania prierezové témy a ktoré sú zamerané na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia a pod. Učebnica z matematiky tak rozvíja aj kompetencie potrebné pre život.

Obsah Učebnice matematiky pre 5. ročník

Prirodzené čísla

 • Čítanie a písanie prirodzených čísel    
 • Rozklad čísla    
 • Párne a nepárne čísla    
 • Prirodzené čísla    
 • Porovnávanie a usporadúvanie prirodzených čísel    
 • Číselná os    
 • Odhad    
 • Zaokrúhľovanie    
 • Rímske číslice    
 • Tabuľky, diagramy, mapy a schémy    
 • Krížom - krážom

Rysovanie

 • Telesá    
 • Trojuholník a štvoruholník    
 • Kružnica a kruh    
 • Kolmice a rovnobežky    
 • Rysovanie kolmíc a rovnobežiek    
 • Telesá z kociek    
 • Geometrické útvary v sieti    
 • Krížom - krážom

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel

 • Sčítanie a odčítanie spamäti    
 • Písomné sčítanie a odčítanie    
 • Porovnávanie rozdielom    
 • Sčítanie a odčítanie na kalkulačke    
 • Iné čísla ako prirodzené    
 • Krížom - krážom

Stredová a osová súmernosť

 • Symetria    
 • Osová súmernosť    
 • Stredová súmernosť    
 • Krížom - krážom

Násobenie a delenie prirodzených čísel

 • Násobenie spamäti do 100 mimo oboru násobilky    
 • Delenie spamäti do 100 mimo oboru násobilky    
 • Matematické operácie a zátvorky    
 • Delenie so zvyškom    
 • Násobenie spamäti    
 • Písomné násobenie    
 • Násobenie na kalkulačke    
 • Delenie spamäti    
 • Približné počítanie    
 • Delenie peňazí    
 • Algoritmus delenia    
 • Písomné delenie    
 • Delenie na kalkulačke    
 • Porovnávanie podielom    
 • Krížom - krážom

Meranie, obvod a obsah

 • Meranie dĺžky úsečky    
 • Premena jednotiek dĺžky    
 • Obvod    
 • Obsah    
 • Krížom - krážom

Riešenie aplikačných úloh

 • Práca s údajmi    
 • Pravdepodobnostné pozorovania    
 • Zaujímavé úlohy

Riešenia a výsledky úloh, online materiály a množstvo didaktických inšpirácií nájdete v Štúdiu od Berovcov.

MŠVVaŠ vydalo k tejto učebnici doložku.

Char. Počet Strán 80
Char. Ročník 5.
Char. Typ Materiálu učebnica
Char. Veľkosť B5