Matematika 8, učebnica
 • Matematika 8, učebnica
 • Matematika 8, učebnica
 • Matematika 8, učebnica
 • Matematika 8, učebnica
 • Matematika 8, učebnica
 • Matematika 8, učebnica

Matematika 8, učebnica

Učebnica z matematiky pre 8. ročník ZŠ pokrýva prierezové témy a učivo 8. ročníka ZŠ. 

Učebnica od autorskej dvojice Zuzana a Peter Berovci žiakov systematicky pripravuje na stredoškolské štúdium.

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0063
5,50€

Kúpou tohto produktu získate 5 vernostných bodov
Množstvo

Populárna učebnica matematiky od Berovcov je určená pre 8. ročník ZŠ. Učebnica je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a učebnice, ktoré sú zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy žiakov na stredoškolské štúdium

Učebnicu z matematiky jej autori s viac ako 30-ročnými skúsenosťami s tvorbou učebných textov pripravili v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom a podľa zásad Riadeného Aktívneho Učenia

Učebnica používa jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí. Príjemné grafické spracovanie z nej vytvára priestor, v ktorom sa žiaci ľahko orientujú a získavanie nových poznatkov je tak jednoduchšie a príjemnejšie.

Učebnica pre 8. ročník žiakov pripravuje na stredoškolské štúdium

Učebnica z matematiky v 7 kapitolách zhŕňa všetky podstatné a dôležité pojmy, fakty a postupy, ktoré žiakov systematicky pripravujú na ich ďalšie štúdium na strednej škole. Každá kapitola obsahuje úlohy od tých najjednoduchších až po zložité, vďaka čomu môžu žiaci objavovať poznatky a učiteľ vie diferencovať prácu v triede. 

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je „len“ inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. 

Učebnicu a pracovné zošity môžu používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Učebné texty nie sú určené len pre výborných žiakov, ale aj pre tých, ktorým matematika robí ťažkosti

Obsah Matematika 8, učebnica

Kladné a záporné čísla

 • Kladné a záporné čísla    
 • Číselná os, opačné čísla, absolútna hodnota    
 • Porovnávanie a usporadúvanie    
 • Súčet a rozdiel    
 • Súčin a podiel    
 • Krížom - krážom

Rovnobežník a lichobežník

 • Obvod a obsah rovnobežníka    
 • Obsah trojuholníka    
 • Lichobežník    
 • Konštrukcia lichobežníka    
 • Obvod a obsah lichobežníka    
 • Krížom - krážom

Premenná, výraz, rovnica

 • Číselný výraz    
 • Rôzne metódy riešenia slovných úloh    
 • Výraz s premennou    
 • Súčet a rozdiel    
 • Súčin a podiel    
 • Jednoduché vzorce    
 • Pravouhlá sústava súradníc    
 • Úmernosti a súradnicová sústava    
 • Krížom - krážom

Kružnica a kruh

 • Kružnica a kruh    
 • Tetiva kružnice    
 • Vzájomná poloha priamky a kružnice    
 • Dĺžka kružnice, obvod kruhu    
 • Kružnicový oblúk    
 • Obsah kruhu    
 • Tálesova kružnica    
 • Krížom - krážom

Hranol

 • Hranoly    
 • Povrch a objem hranola    
 • Krížom - krážom

Pravdepodobnosť

 • Základné pojmy    
 • Porovnávanie pravdepodobností    
 • Relatívna početnosť udalosti    
 • Pravdepodobnosť udalosti    
 • Krížom - krážom

Štatistika

 • Základné pojmy    
 • Grafy a diagramy    
 • Aritmetický priemer    
 • Krížom - krážom

MŠVVaŠ SR vydalo tejto učebnici doložku.

Char. Počet Strán 80
Char. Ročník 8.
Char. Typ Materiálu učebnica
Char. Veľkosť B5