Matematika 8, munkafüzet 1
 • Matematika 8, munkafüzet 1
 • Matematika 8, munkafüzet 1
 • Matematika 8, munkafüzet 1
 • Matematika 8, munkafüzet 1
 • Matematika 8, munkafüzet 1
 • Matematika 8, munkafüzet 1
Maďarský jazyk

Matematika 8, munkafüzet 1

Pracovný zošit z matematiky pokrýva prierezové témy a učivo 8. ročníka ZŠ a je spracovaný podľa iŠVP.

Pracovný zošit od Zuzany a Petra Berovcov plynule nadväzuje na pracovné zošity a učebnice určené pre nižšie ročníky. 

Jazyk: maďarský

Viac info
 • Kód produktu: 0176
4,40€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Pracovný zošit z matematiky pre 8. ročník ZŠ od autorskej dvojice Zuzana a Peter Berovci pokrýva prierezové témy a učivo 8. ročníka ZŠ a plynule nadväzuje na pracovné zošity a učebnice pre nižšie ročníky

Pracovný zošit manželia vytvorili v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom a riadi sa zásadami Riadeného Aktívneho Učenia. Veľké množstvo rôznorodých úloh žiakom umožňuje objavovať, ale aj dostatočne precvičovať nové poznatky.

Matematika 8, pracovný zošit 1 je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a učebnice z matematiky pre ôsmy ročník. Učebné materiály od Berovcov sú zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy žiakov na štúdium na strednej škole

Pracovný zošit od Berovcov rozvíja široké spektrum žiackych kompetencií

Pracovný zošit podľa zásad R-A-U kladie dôraz na samostatnú prácu žiakov ako aj ich tímovú spoluprácu. Učitelia sú predovšetkým v úlohe inšpirátorov a organizátorov diania v triede tak, aby bolo získavanie nových poznatkov pre žiakov príjemným zážitkom. 

V každej časti pracovného zošita sa nachádzajú úlohy spojené s prierezovou témou, ktoré sú zoradené od tých najjednoduchších až po tie komplikovanejšie. Vďaka tomu môžu žiaci objavovať poznatky a učiteľ dokáže diferencovať prácu v triede. Pracovný zošit od Berovcov je určený pre žiakov, ktorí k matematike prirodzene inklinujú, ako aj pre tých, ktorí s ňou majú ťažkosti. 

Dostatok úloh znamená, že učitelia nie sú nútení dohľadávať ďalšie zdroje na prácu v triede. Pracovný zošit vďaka rôznorodým úlohám vo familiárnom prostredí rozvíja viaceré žiacke kompetencie potrebné pre život, ako sú tímová práca, prezentácia, práca s informáciami, komunikácia atď. Zošity používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii žiakov ZŠ. 

Obsah Matematika 8, pracovný zošit 1

Kladné a záporné čísla

 • Kladné a záporné čísla    
 • Číselná os, opačné čísla, absolútna hodnota    
 • Porovnávanie a usporadúvanie    
 • Súčet a rozdiel    
 • Súčin a podiel    
 • Krížom - krážom

Rovnobežník a lichobežník

 • Obvod a obsah rovnobežníka    
 • Obsah trojuholníka    
 • Lichobežník    
 • Konštrukcia lichobežníka    
 • Obvod a obsah lichobežníka    
 • Krížom - krážom

Premenná, výraz, rovnica

 • Číselný výraz    
 • Rôzne metódy riešenia slovných úloh    
 • Výraz s premennou    
 • Súčet a rozdiel    
 • Súčin a podiel    
 • Jednoduché vzorce    
 • Pravouhlá sústava súradníc    
 • Úmernosti a súradnicová sústava

Riešenia a výsledky úloh, online materiály a množstvo didaktických inšpirácií nájdete v Štúdiu od Berovcov

MŠVVaŠ SR vydalo tomuto pracovnému zošitu doložku.