Matematika 8, munkafüzet 1
  • Matematika 8, munkafüzet 1
  • Matematika 8, munkafüzet 1
  • Matematika 8, munkafüzet 1
  • Matematika 8, munkafüzet 1
  • Matematika 8, munkafüzet 1
  • Matematika 8, munkafüzet 1

Matematika 8, munkafüzet 1

Obľúbený pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaný v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zv
Viac info
  • Kód produktu: 0176
4,40€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Obľúbený pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaný v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.  

Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité,  aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede.  V každej kapitole je zaradený projekt, ktorý začleňuje do vyučovania prierezové témy a  je zameraný na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...                                                                                    

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).                                                                                                   

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.  

Výsledky úloh a didaktické inšpirácie nájdete v zošite Sprievodca učiteľa  

Návrh TVVP pre 8. ročník v 4-hodinovej a 5-hodinovej dotácii.


Obsah 1. pracovného zošita

Kladné a záporné čísla    

Kladné a záporné čísla    

Číselná os, opačné čísla, absolútna hodnota    

Porovnávanie a usporadúvanie    

Súčet a rozdiel    

Súčin a podiel    

Krížom - krážom

Rovnobežník a lichobežník    

Obvod a obsah rovnobežníka    

Obsah trojuholníka    

Lichobežník    

Konštrukcia lichobežníka    

Obvod a obsah lichobežníka    

Krížom - krážom

Premenná, výraz, rovnica    

Číselný výraz    

Rôzne metódy riešenia slovných úloh    

Výraz s premennou    

Súčet a rozdiel    

Súčin a podiel    

Jednoduché vzorce    

Pravouhlá sústava súradníc    

Úmernosti a súradnicová sústava


MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku.