Matematika 8, munkafüzet 2
 • Matematika 8, munkafüzet 2
 • Matematika 8, munkafüzet 2
 • Matematika 8, munkafüzet 2
 • Matematika 8, munkafüzet 2
 • Matematika 8, munkafüzet 2
 • Matematika 8, munkafüzet 2
Maďarský jazyk

Matematika 8, munkafüzet 2

Pracovný zošit z matematiky pokrýva prierezové témy a učivo 8. ročníka ZŠ a je spracovaný podľa iŠVP.

Pracovný zošit od Zuzany a Petra Berovcov plynule nadväzuje na pracovné zošity a učebnice určené pre nižšie ročníky a systematicky žiakov pripravuje na stredoškolské štúdium.

Jazyk: maďarský

Viac info
 • Kód produktu: 0180
4,40€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Pracovný zošit z matematiky pre 8. ročník ZŠ od autorskej dvojice Zuzana a Peter Berovci pokrýva prierezové témy a učivo 8. ročníka ZŠ a plynule nadväzuje na pracovné zošity a učebnice pre nižšie ročníky

Pracovný zošit manželia vytvorili v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom a riadi sa zásadami Riadeného Aktívneho Učenia. Veľké množstvo rôznorodých úloh žiakom umožňuje objavovať, ale aj dostatočne precvičovať nové poznatky.

Matematika 8, pracovný zošit 2 je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a učebnice z matematiky pre ôsmy ročník. Učebné materiály od Berovcov sú zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy žiakov na štúdium na strednej škole

Pracovný zošit od Berovcov pomôže s prípravou na stredoškolské štúdium

Pracovný zošit podľa zásad R-A-U kladie dôraz na samostatnú prácu žiakov ako aj ich tímovú spoluprácu. Učitelia sú predovšetkým v úlohe inšpirátorov a organizátorov diania v triede tak, aby bolo získavanie nových poznatkov pre žiakov príjemným zážitkom. 

V každej časti pracovného zošita sa nachádzajú úlohy spojené s prierezovou témou, ktoré sú zoradené od tých najjednoduchších až po tie komplikovanejšie. Vďaka tomu môžu žiaci objavovať poznatky a učiteľ dokáže diferencovať prácu v triede. Pracovný zošit od Berovcov je určený pre žiakov, ktorí k matematike prirodzene inklinujú, ako aj pre tých, ktorí s ňou majú ťažkosti. Spolu s učebnicou z matematiky žiakov systematicky pripravuje na štúdium na strednej škole.

Dostatok úloh znamená, že učitelia nie sú nútení dohľadávať ďalšie zdroje na prácu v triede. Pracovný zošit vďaka rôznorodým úlohám vo familiárnom prostredí rozvíja viaceré žiacke kompetencie, ako sú tímová práca, prezentácia, práca s informáciami, komunikácia atď. Zošity používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii žiakov ZŠ. 

Obsah Matematika 8, pracovný zošit 2

Premenná, výraz, rovnica

 • Krížom - krážom

Kružnica a kruh

 • Kružnica a kruh    
 • Tetiva kružnice    
 • Vzájomná poloha priamky a kružnice    
 • Dĺžka kružnice, obvod kruhu    
 • Kružnicový oblúk    
 • Obsah kruhu    
 • Tálesova kružnica    
 • Krížom - krážom

Hranol

 • Hranoly    
 • Povrch a objem hranola    
 • Krížom - krážom

Pravdepodobnosť

 • Základné pojmy    
 • Porovnávanie pravdepodobností    
 • Relatívna početnosť udalosti    
 • Pravdepodobnosť udalosti    
 • Krížom - krážom

Štatistika

 • Základné pojmy    
 • Grafy a diagramy    
 • Aritmetický priemer    
 • Krížom - krážom

Riešenia a výsledky úloh, online materiály a množstvo didaktických inšpirácií nájdete v Štúdiu od Berovcov.

MŠVVaŠ SR vydalo tomuto pracovnému zošitu doložku.