Testovanie 5
  • Testovanie 5
  • Testovanie 5
  • Testovanie 5
  • Testovanie 5
  • Testovanie 5
  • Testovanie 5
  • Testovanie 5

Testovanie 5

Možno použiť príspevok MŠ  • - Kód produktu: 0125
  • - Dostupnosť: na sklade
4,00€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero obsahovo pokrýva učivo preberané na I. stupni základnej školy a preto je vhodný nielen na prípravu na Testovanie 5, ale aj na komplexnú prípravu na prechod na II. stupeň základnej školy.  

Pracovný zošit napísala dvojica autorov Zuzana a Peter Bero, ktorí vychádzali z viac ako dvadsaťročných skúseností s tvorbou učebných textov pre základnú školu a z dôkladnej analýzy úloh Testovaní 5. Systematická príprava počas celého školského roka, zopakovanie základných pojmov, faktov a postupov a množstvo úloh vytvára vynikajúce predpoklady pre úspešné zaradenie sa detí na II. stupni ZŠ a následné zvládnutie úloh Testovania 5. Preto by mal byť súčasťou matematickej výbavy každého štvrtáka bez ohľadu na to, aké pracovné zošity používa na vyučovaní. 

Je rozdelený do kapitol podľa tematických celkov. Obsahovo pokrýva učivo prebrané na I. stupni základnej školy, pričom citlivo postupne zaraďuje aj učivo 4. ročníka tak, aby s ním žiaci mohli pracovať počas celého školského roka. Vychádza z požiadaviek iŠVP. 

Každá kapitola sa skladá zo štyroch častí.  

Čo je dobre vedieť – tu si žiak môže za pomoci názorných ilustrácií a jednoduchých tvrdení zopakovať základné pojmy a postupy, ktoré potrebuje vedieť a zvládať, aby mohol úspešne riešiť úlohy tohto tematického celku.

Úroveň 1 obsahuje najjednoduchšie úlohy. Ich cieľom je pozitívne motivovať žiakov k riešeniam úloh v ďalších úrovniach.

Úroveň 2 obsahuje desať úloh, ktoré zodpovedajú úrovni úloh použitých v Testovaní 5 v predchádzajúcich rokoch.

Úroveň 3 obsahuje úlohy, ktoré sú ľahko nad rámec požiadaviek Testovania 5. Ich cieľom je poskytnúť dostatok rozvíjajúcich stimulov pre žiakov so záujmom o matematiku.  

Záverečná časť pracovného zošita je venovaná komplexným úlohám rozvíjajúcim špecifické matematické myslenie, prácu s tabuľkami a grafmi.  

Pracovný zošit má veľmi príjemnú, detsky hravú grafiku, ktorá ale svojou jednoduchosťou a štruktúrovanosťou neodvádza pozornosť od toho hlavného – riešenia úloh a prípravy na Testovanie 5. Úlohy vo všetkých troch úrovniach sú zostavované tak, aby aj svojím obsahom, aj svojím vzhľadom čo najviac pripomínali úlohy, s ktorými sa žiaci stretnú na Testovaní 5.  


Obsah pracovného zošita Testovanie 5  

Kombinatorika a logika

Násobenie a delenie

Počtové operácie

Čísla

Porovnávanie, číslená os

Zaokrúhľovanie

Geometrické útvary

Zväčšovanie a zmenšovanie, porovnávanie rozdielom a podielom

Sčítanie a odčítanie

Slovné úlohy

Premena jednotiek a výpočet obvodu

Odhad, meranie a rysovanie, stavby z kociek

Tabuľky a diagramy

Komplexné úlohy


MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu doložku.

Char. počet strán
Char. Počet Strán 80
Char. ročník
Char. Ročník 4.
Char. typ materiálu
Char. Typ Materiálu pracovný zošit
Char. veľkosť
Char. Veľkosť A4