Testovanie 5
 • Testovanie 5
 • Testovanie 5
 • Testovanie 5
 • Testovanie 5
 • Testovanie 5
 • Testovanie 5

Testovanie 5

Pracovný zošit je vhodný na prípravu žiakov na Testovanie 5, ale aj na ich komplexnú prípravu na prechod na II. stupeň ZŠ.

Testovanie 5 zostavili jeho autori, manželia Berovci, na základe svojich viac ako 30-ročných skúseností s tvorbou učebníc. 

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0125
4,00€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Pracovný zošit Testovanie 5 obsahovo pokrýva učivo preberané na I. stupni základnej školy. Pracovný zošit od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je vhodný na prípravu na Testovanie 5, ale aj na komplexnú prípravu žiakov na prechod na II. stupeň základnej školy. 

Autori pracovného zošita, manželia Berovci, pri jeho tvorbe vychádzali zo svojich viac ako 30-ročných skúseností s tvorbou učebných textov pre základné školy a z dôkladnej analýzy úloh Testovania 5. 

Pracovný zošit, ktorý žiakov pripraví na Testovanie 5

Úspešnému zvládnutiu úloh Testovania 5 predchádza systematická príprava počas celého školského roka a zopakovanie si získaných vedomostí prostredníctvom úloh, ktoré žiaci nájdu aj v pracovnom zošite Testovanie 5. Pracovný zošit by preto mal byť súčasťou matematickej výbavy každého štvrtáka bez ohľadu na to, aké pracovné zošity bežne používa na vyučovaní. 

Pracovný zošit Testovanie 5 je rozdelený do kapitol podľa tematických celkov a obsahovo pokrýva učivo prebrané na I. stupni základnej školy. Citlivo a postupne zaraďuje aj učivo 4. ročníka tak, aby s ním žiaci mohli pracovať počas celého školského roka. Pracovný zošit, ako aj ostatné zošity od Berovcov, spĺňa požiadavky iŠVP.

Kapitoly pracovného zošita sa skladajú zo 4 častí: 

 • Čo je dobré vedieť 
  Žiaci si pomocou názorných ilustrácii a jednoduchých tvrdení zopakujú základné pojmy a postupy, ktoré potrebujú vedieť a zvládať, aby mohli úspešne riešiť matematické úlohy v danej kapitole. 
 • Úroveň 1
  Obsahuje najjednoduchšie úlohy, ktorých cieľom je pozitívne motivovať žiakov k riešeniam úloh v ďalších úrovniach. 
 • Úroveň 2
  Obsahuje 10 úloh, ktoré zodpovedajú úrovni úloh v Testovaní 5 z predchádzajúcich rokov. 
 • Úroveň 3
  Obsahuje úlohy, ktoré sú ľahko nad rámec požiadaviek Testovania 5. Ich cieľom je poskytnúť dostatok rozvíjajúcich stimulov pre žiakov so záujmom o matematiku. 

Záverečná časť pracovného zošita je venovaná komplexným úlohám rozvíjajúcim špecifické matematické myslenie, prácu s tabuľkami a grafmi. Úlohy vo všetkých troch úrovniach sú zostavované tak, aby svojím obsahom, aj vzhľadom čo najviac pripomínali úlohy, s ktorými sa žiaci stretnú na Testovaní 5.  

Obsah pracovného zošita Testovanie 5  

 • Kombinatorika a logika
 • Násobenie a delenie
 • Počtové operácie
 • Čísla
 • Porovnávanie, číselná os
 • Zaokrúhľovanie
 • Geometrické útvary
 • Zväčšovanie a zmenšovanie, porovnávanie rozdielom a podielom
 • Sčítanie a odčítanie
 • Slovné úlohy
 • Premena jednotiek a výpočet obvodu
 • Odhad, meranie a rysovanie, stavby z kociek
 • Tabuľky a diagramy
 • Komplexné úlohy

MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu doložku.

Char. Počet Strán 80
Char. Ročník 4.
Char. Typ Materiálu pracovný zošit
Char. Veľkosť A4