Matematika 8, pracovný zošit 2
  • Matematika 8, pracovný zošit 2
  • Matematika 8, pracovný zošit 2
  • Matematika 8, pracovný zošit 2
  • Matematika 8, pracovný zošit 2
  • Matematika 8, pracovný zošit 2
  • Matematika 8, pracovný zošit 2
  • Matematika 8, pracovný zošit 2

Matematika 8, pracovný zošit 2

TVVP 8. ročník

Možno použiť príspevok MŠ  • - Kód produktu: 0062
  • - Dostupnosť: na sklade
4,40€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Obľúbený pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaný v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.  

Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité,  aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede.  V každej kapitole je zaradený projekt, ktorý začleňuje do vyučovania prierezové témy a  je zameraný na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...                                                                                    

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).                                                                                                   

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.  

Výsledky úloh a didaktické inšpirácie nájdete v zošite Sprievodca učiteľa  

Návrh TVVP pre 8. ročník v 4-hodinovej a 5-hodinovej dotácii.


Obsah 2. pracovného zošita

Premenná, výraz, rovnica    

Krížom - krážom

Kružnica a kruh    

Kružnica a kruh    

Tetiva kružnice    

Vzájomná poloha priamky a kružnice    

Dĺžka kružnice, obvod kruhu    

Kružnicový oblúk    

Obsah kruhu    

Tálesova kružnica    

Krížom - krážom

Hranol    

Hranoly    

Povrch a objem hranola    

Krížom - krážom

Pravdepodobnosť    

Základné pojmy    

Porovnávanie pravdepodobností    

Relatívna početnosť udalosti    

Pravdepodobnosť udalosti    

Krížom - krážom

Štatistika    

Základné pojmy    

Grafy a diagramy    

Aritmetický priemer    

Krížom - krážom


MŠVVaŠ SR vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku.

Char. počet strán
Char. Počet Strán 80
Char. ročník
Char. Ročník 8.
Char. typ materiálu
Char. Typ Materiálu pracovný zošit
Char. veľkosť
Char. Veľkosť A4