Matematika 5, munkafüzet 2
  • Matematika 5, munkafüzet 2
  • Matematika 5, munkafüzet 2
  • Matematika 5, munkafüzet 2
  • Matematika 5, munkafüzet 2
  • Matematika 5, munkafüzet 2
  • Matematika 5, munkafüzet 2

Matematika 5, munkafüzet 2

TVVP 5. ročník

Možno použiť príspevok MŠ  • - Kód produktu: 0130
  • - Dostupnosť: na sklade
4,40€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Obľúbený pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaný v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.  

Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité,  aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede.  V každej kapitole je zaradený projekt, ktorý začleňuje do vyučovania prierezové témy a  je zameraný na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...  

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).  

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.  

Výsledky úloh a didaktické inšpirácie nájdete v zošite Sprievodca učiteľa 2.


Obsah Matematika 5, 2. pracovný zošit  

Násobenie a delenie prirodzených čísel     

Násobenie spamäti do 100 mimo oboru násobilky     

Delenie spamäti do 100 mimo oboru násobilky     

Matematické operácie a zátvorky     

Delenie so zvyškom     

Násobenie spamäti     

Písomné násobenie     

Násobenie na kalkulačke     

Delenie spamäti     

Delenie peňazí     

Algoritmus delenia     

Písomné delenie     

Delenie na kalkulačke     

Porovnávanie podielom     

Projekt: Baktéria Matika

Meranie, obvod a obsah     

Meranie dĺžky úsečky     

Premena jednotiek dĺžky     

Obvod     

Obsah     

Projekt: Športové ihriská

Riešenie aplikačných úloh     

Stĺpcový diagram     

Kruhový diagram     

Pravdepodobnostné pozorovania     

Projekt: Evidenčné čísla motorových vozidiel


MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku