Jesenná škola o vyučovaní matematikyVydavateľstvo LiberaTerra vás pozýva na stretnutie ľudí, ktorí chcú matematiku učiť zaujímavo, tvorivo, ale najmä dobre. Inšpirujte sa od autorov a výborných učiteľov a učiteliek. 

Kedy?
30. septembra 2022

Kde?
V hoteli Tenis vo Zvolene

S kým?Zuzana Berová: Naša filozofia

...

Katarína Žilková: Čo prinesie nový Štátny vzdelávací program

...

Ľubica Demčáková: Aktívna matematika a počtové operácie

...

Peter Bero: P O J ide S, alebo poznávací proces

...

Silvia Bodláková, Marta Izsóf, Jozef Zvolenský: Najmenej tri inšpirácie pre učenie

...

Zuzana Berová: Superschopnosti nie sú iba pre superhrdinov

...

Jakub Bero: Štúdio LiberaTerra

...

Peter Bero: Konštruktivizmus (mýty a realita) 

...Who is who


 PETER BERO

Vyštudoval matematiku a fyziku na PF UK. Učil na gymnáziu, prednášal na EF STU a FMFI UK v Bratislave. Doktorát získal z teórie čísel na Univerzite Komenského. PhD získal z teórie vyučovania na Karlovej Univerzite v Prahe a docentúru obhájil z teórie vyučovania na Univerzite Komenského. Prednášal na univerzitách v Rakúsku, Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Česku, Kanade a Anglicku. Pôsobil na Bratislavskej opčnej burze ako viceprezident, v Prvej DDP Tatry – Sympatia ako podpredseda predstavenstva, v ČP Slovensko ako námestník GR, v Salve Group ako CEO, vo Finanzpartner ako generálny riaditeľ. Je autorom odborných článkov a monografií, učebníc pre základné, stredné a vysoké školy, didaktických materiálov a metodických príručiek, kníh pre učiteľov, rozprávok, kníh pre deti a mládež, filmových scenárov a rozhlasových hier. Je skvelý, vtipný a inšpiratívny rozprávač a jeho túžbou je odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti iným. Má dvoch úžasných synov, skvelú manželku a dve prekrásne vnučky.


  ZUZANA BEROVÁ

Vyštudovala matematiku a fyziku na FMFI UK v Bratislave. Učila na základnej škole, osemročnom gymnáziu a PF UK. Jej srdcovou záležitosťou vždy bolo projektové vyučovanie. Pracovala v spoločnosti Exam. Pôsobila v Prvej DDP Tatry – Sympatia a ako vedúca odboru vývoja sa podieľala na zmenách dôchodkového systému na Slovensku. Spolupracovala na prvom dávkovom pláne, ktorý vôbec na Slovensku vznikol. V spoločnosti LiberaTerra pôsobí ako partner a executive director. Je spoluautorkou filozofie R·A·U. Je autorkou desiatok učebníc a pracovných zošitov a metodických príručiek k nim, popularizačných článkov a vzdelávacích rozhlasových programov, odborných článkov a kníh pre učiteľov. Pomáhala a pomáha mnohým autorom pri tvorbe učebníc. Pracovný zošit Kamarátka násobilka, ktorého je spoluautorkou, získal Cenu MŠVVaŠ SR v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2017 a pracovný zošit Škola v prírode, ktorý vznikol pod jej odborným vedením, získal Cenu MŠVVaŠ SR v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2020. Ako lektorka viedla desiatky seminárov pre učiteľov. Prednášala na mnohých konferenciách na Slovensku a v Čechách. Istú časť svojej kariéry sa venovala imidžu a etikete. Neoddeliteľnou súčasťou jej života bol vždy šport, najmä volejbal a plávanie. Pomáha iným vidieť, cítiť a žiť krásu života. Má úžasného syna, mačku a skvelého manžela. 


KATARÍNA ŽILKOVÁ

Vyštudovala matematiku a výpočtovú techniku na Pedagogickej fakulte v Nitre. PhD. získala z teórie vyučovania matematiky na PdF Univerzity Komenského v Bratislave. Habilitačné a inauguračné konanie absolvovala v odbore predškolská a elementárna pedagogika, pričom odborné zameranie celej vedeckej a pedagogickej činnosti bolo na teóriu vyučovania matematiky a didaktiku matematiky. Pôsobila ako členka Výboru jednoty slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskej matematickej spoločnosti. Pracovala na osemročnom Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre a na viacerých univerzitách na Slovensku. V súčasnosti je profesorkou na PdF UK v Bratislave. Je autorkou, resp. spoluatorkou vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc aj učebníc matematiky pre základné školy a didaktických pomôcok pre vyučovanie matematiky. Má tri úžasné deti, podporujúceho a chápajúceho manžela a zatiaľ jedného vnuka.


  ĽUBICA DEMČÁKOVÁ

Vyštudovala učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na PF UKF v Nitre. Rigoróznu prácu obhájila taktiež na PF UKF v Nitre. Učila v rôznych regiónoch, na rôznych typoch základných škôl v: Soli, Bratislave, Vranove nad Topľou, Žiline a Prešove. Je úspešnou absolventkou 5. ročníka Komenského inštitútu, finalistkou TOP 10 ocenenia Učiteľ Slovenska 2020 a zanietenou učiteľkou na prvom stupni ZŠ. Je autorkou odborných článkov, pracovných zošitov a metodických príručiek Škola v prírode a Šišidielko, lektorkou edukačnej pomôcky Aktívna matematika. Jej pracovný zošit Škola v prírode získal Cenu MŠVVaŠ SR v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2020. Je zvedavá, inšpiratívna, má podmanivý hlas a krásne spieva. Má dve fantastické dcéry a skvelého manžela.


  SILVIA BODLÁKOVÁ

Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na PF UKF v Nitre. Učila v rôznych častiach Bratislavy, na rôznych typoch základných a stredných škôl. Je autorkou článkov ako inšpiratívne učiť v skupinách a projektovo v Dobrej škole, Učiteľských novinách. Dokáže zaujímavo prepojiť matematiku s inými predmetmi a ukázať deťom jej význam v bežnom živote. Jej najväčším projektom je web www.dobre-napady.sk. Je zvedavá, kreatívna a inšpiratívna. Má rada prácu v záhrade a hravo zvládne takmer všetky druhy ručných prác.


  MARTA IZSÓFOVÁ

Učila matematiku, fyziku a informatiku na Gymnáziu M. R. Štefánika, informatiku na Hotelovej akadémii v Šamoríne a matematiku, informatiku a anglický jazyk na ZŠ Mateja Bela v Šamoríne, kde v súčasnosti pôsobí aj ako zástupkyňa riaditeľa školy. Pracovala ako Marketing & account manager pre Core Computer s. r. o., Key account manager & office manager v Emab s. r. o. a ako lektor počítačových kurzov pre dospelých v Proper s. r. o Šamorín. Bola oficiálnou lektorkou Modernizácie výukového procesu pre Edulab, n. o. Bratislava, odbornou konzultantkou pre plánovanie vzdelávacích aktivít školy pri MPC Bratislava a moderátorkou odbornej sociálnej siete pre učiteľov na Slovensku - blueKiwi. Autorsky sa podieľala na tvorbe TVVP Matematika a informatika pre 5. - 9. ročník ZŠ pre Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o., na tvorbe testov z matematiky ISCED 2 pre NÚCEM Bratislava. V súčasnosti spolupracuje na tvorbe edukačných videí a pracovných listov a natáča edukačné videá pre EDU TV - MŠVVaŠ SR. Organizovala a prednášala na 1. a 2. konferencii Odborné sociálne siete blueKiwi. Prednášala na konferenciách Tablety vo vyučovaní - Medzinárodná konferencia Itapa 2014 - Future is today, Škola na dotyk LIVE 2 - Explain everything, Záverečná odborná konferencia k projektu Testovanie digitálnych učebníc Planéta vedomostí. Je kreatívnou autorkou Youtube kanálu Easy Maths a MartaIzsof, na ktorých uverejňuje matematické videá pre ZŠ a SŠ. Finalistka TOP 10 ocenenia Učiteľ Slovenska 2021.


  JOZEF ZVOLENSKÝ

Vyštudoval PF Nitra, odbor matematika - základy techniky. Učiteľ na ZŠ Skýcov. Spolupracoval na tvorbe edukačných videí a pracovných listov a zároveň natáčal edukačné videá pre EDU TV - MŠVVaŠ SR. V roku 2020 získal Cenu Dionýza Ilkoviča v mimoriadnej kategórii "online vzdelávanie". Je zakladateľom a administrátorom FB skupiny Geogebra v škole. V spolupráci s Nadáciou ZSE spracoval videomateriál a pracovné listy o geometrii a zlomkoch v projekte Výnimočné školy. Je autorom Youtube kanála Učím sa doma, kde uverejňuje videá z matematiky a Geogebry pre II. stupeň ZŠ. Je finalistom TOP 10 Učiteľ Slovenska 2021 a víťazom Ceny verejnosti. Má dvoch úžasných synov, fantastickú manželku, nádhernú vnučku a verného psa. Má rád more a svoje bonsaje.


  JAKUB BERO