Jesenná škola o vyučovaní matematiky
Vydavateľstvo LiberaTerra vás pozýva na stretnutie ľudí, ktorí chcú matematiku učiť zaujímavo, tvorivo, ale najmä dobre. Inšpirujte sa od autorov a výborných učiteľov a učiteliek.
Kedy?
30. septembra 2022
začiatok: 9:00, prezentácia od 8:00
koniec: 15:35

Kde?
V hoteli Tenis vo Zvolene

Za koľko?
Účastnícky poplatok: 36 eur. V cene je zahrnutý konferenčný poplatok, celodenná strava, občerstvenie a materiál.

Program
08:00 - 09:00 prezentácia
09:00 - 09:05 zahájenie konferencie
09:05 - 09:30 Zuzana Berová: Naša filozofia
09:30 - 10:00 Katarína Žilková: Diskurz o matematike a jej vyučovaní v kontexte príprav ŠVP
10:00 - 10:30 Jakub Bero: Štúdio LiberaTerra
10:30 - 11:00 prestávka, občerstvenie
11:00 - 11:30 Ľubica Demčáková: Aktívna matematika a počtové operácie
11:30 - 12:00 Peter Bero: PO J ide S
12:00 - 13:00 prestávka, obed
13:00 - 14:00 Marta Izsófová, Silvia Bodláková, Jozef Zvolenský: Najmenej tri inšpirácie pre učenie
14:00 - 14:30 prestávka, občerstvenie
14:30 - 15:00 Zuzana Berová: Superschopnosti nie sú iba pre superhrdinov
15:00 - 15:30 Peter Bero: Konštruktivizmus (mýty a realita)
15:30 - 15:35 ukončenie konferencie

S kým?Zuzana Berová: Naša filozofia

Budeme hľadať odpovede na otázky: Čo to znamená učiť podľa Berovcov? Čo všetko sa ukrýva v našich pracovných zošitoch a učebniciach? Ako má s nimi učiteľ pracovať?


Katarína Žilková: Diskurz o matematike a jej vyučovaní v kontexte príprav ŠVP

Potrebujeme novú reformu v matematickom vzdelávaní? Čo od nej očakávame? Je súlad alebo disharmónia medzi zámermi zadávateľov, víziami autorov a očakávaniami učiteľov? Aké sú parciálne výsledky hľadania kompromisov v plánovanej koncepcii matematického vzdelávania? Aké sú východiská (vedecké, didaktické) pri tvorbe ŠVP v predmete matematika v jednotlivých cykloch? Nielen nastolené otázky, ale aj zamyslenie nad príležitosťami a ohrozeniami v príprave vzdelávacích štandardov z matematiky pre základné školy, budú predmetom diskurzu o matematike a jej vyučovaní.

Ľubica Demčáková: Aktívna matematika a počtové operácie

Prečo je dôležité, aby bola matematika aktívna? Už na prvom stupni ZŠ by sme mali viesť deti k samostatnosti, no zároveň k správnej organizácii vlastnej práce. Hravými spôsobmi prostredníctvom manipulácie s pomôckami vieme do vyučovania zapojiť všetkých žiakov naraz, v jednom momente. Takéto vyučovanie vychádza z metódy objavovania, kedy žiaci na hodinách hľadajú, bádajú a objavujú. Jednoduchosť je jedným z benefitov využívania aktívnej matematiky na hodinách.


Peter Bero: P O J ide S, alebo poznávací proces

Pri učení matematiky sprevádzame deti na ceste k získavaniu poznatkov. Ako však táto cesta - nazývaná poznávací proces, alebo proces získavania poznatkov, vyzerá? Čo o nej vieme? Odpoviem najlepšie ako viem, ale upozorňujem, že toto interaktívne rozprávanie je len pre silé povahy. Síce začneme rodinnou oslavou, ale potom použijem toľko cudzích slov, ako som nikdy za 30 minút nepoužil.


Silvia Bodláková: Kocka trochu inak

Ako prepojiť na matematike konštrukciu telies v skupinovej práci s tvorivým myslením a čítaním s porozumením? Ukážeme si prakticky na jednom námete. Jednoducho, zahráme sa, ako sa zvyknem hrávať s deťmi v škole.


Marta Izsófová: Projekt: TOP SECRET

Od prvej myšlienky až po realizáciu – kreatívne, s radosťou, spolu. Prečo je dobré raz za čas zaradiť projekt do vyučovania matematiky a aký je rozdiel medzi projektom a projektom – alebo – projekt, na ktorý nikdy nezabudneme.

Jozef Zvolenský: Pracovné zošity od LiberaTerra a Geogebra

Prepojenie pracovných zošitov s online programom Geogebra. Využitie 3D okuliarov, spracované cvičenia, podporné aktivity a hravé úlohy pre žiakov. Kto ani neuvažoval a neprišiel - obanoval. Kto uvažoval a neprišiel - obanoval tiež. Kto ale prišiel, nikdy nezabudne a Geogebru si obľúbi:)

Zuzana Berová: Superschopnosti nie sú iba pre superhrdinov

Každý z vašich žiakov sa môže na matematike stať superpočtárom. Ukážeme si ako na to a čo všetko sme pre vás a vaše deti pripravili, aby bolo počítanie pre ne zábavou a „dávali to ľavou zadnou”.

Jakub Bero: Štúdio LiberaTerra

Ako môžem využiť všetky materiály, ktoré LiberaTerra ponúka? Čo je to Štúdio od Berovcov? Ukážem vám, ako tento nový nástroj čo najefektívnejšie využiť. Detailný pohľad do najnovšieho projektu od LiberaTerra, priamo od jeho tvorcu.

Peter Bero: Konštruktivizmus (mýty a realita) 

Povieme si, kde sa konštruktivizmus vzal a aké sú jeho základné charakteristiky. Porovnáme ho s inými prístupmi k učeniu - ako napríklad transmisívny prístup, R・A・U, ale aj cca 30 ďalších. A vždy sa pozrieme na ich pozitíva a negatíva. A hlavne si povieme - kto a podľa čoho môže učiť konštruktivisticky.

Who is who


 PETER BERO

Vyštudoval matematiku a fyziku na PF UK. Učil na gymnáziu, prednášal na EF STU a FMFI UK v Bratislave. Doktorát získal z teórie čísel na Univerzite Komenského. PhD získal z teórie vyučovania na Karlovej Univerzite v Prahe a docentúru obhájil z teórie vyučovania na Univerzite Komenského. Prednášal na univerzitách v Rakúsku, Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Česku, Kanade a Anglicku. Pôsobil na Bratislavskej opčnej burze ako viceprezident, v Prvej DDP Tatry – Sympatia ako podpredseda predstavenstva, v ČP Slovensko ako námestník GR, v Salve Group ako CEO, vo Finanzpartner ako generálny riaditeľ. Je autorom odborných článkov a monografií, učebníc pre základné, stredné a vysoké školy, didaktických materiálov a metodických príručiek, kníh pre učiteľov, rozprávok, kníh pre deti a mládež, filmových scenárov a rozhlasových hier. Je skvelý, vtipný a inšpiratívny rozprávač a jeho túžbou je odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti iným. Má dvoch úžasných synov, skvelú manželku a dve prekrásne vnučky.


  ZUZANA BEROVÁ

Vyštudovala matematiku a fyziku na FMFI UK v Bratislave. Učila na základnej škole, osemročnom gymnáziu a PF UK. Jej srdcovou záležitosťou vždy bolo projektové vyučovanie. Pracovala v spoločnosti Exam. Pôsobila v Prvej DDP Tatry – Sympatia a ako vedúca odboru vývoja sa podieľala na zmenách dôchodkového systému na Slovensku. Spolupracovala na prvom dávkovom pláne, ktorý vôbec na Slovensku vznikol. V spoločnosti LiberaTerra pôsobí ako partner a executive director. Je spoluautorkou filozofie R·A·U. Je autorkou desiatok učebníc a pracovných zošitov a metodických príručiek k nim, popularizačných článkov a vzdelávacích rozhlasových programov, odborných článkov a kníh pre učiteľov. Pomáhala a pomáha mnohým autorom pri tvorbe učebníc. Pracovný zošit Kamarátka násobilka, ktorého je spoluautorkou, získal Cenu MŠVVaŠ SR v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2017 a pracovný zošit Škola v prírode, ktorý vznikol pod jej odborným vedením, získal Cenu MŠVVaŠ SR v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2020. Ako lektorka viedla desiatky seminárov pre učiteľov. Prednášala na mnohých konferenciách na Slovensku a v Čechách. Istú časť svojej kariéry sa venovala imidžu a etikete. Neoddeliteľnou súčasťou jej života bol vždy šport, najmä volejbal a plávanie. Pomáha iným vidieť, cítiť a žiť krásu života. Má úžasného syna, mačku a skvelého manžela. 


KATARÍNA ŽILKOVÁ

Vyštudovala matematiku a výpočtovú techniku na Pedagogickej fakulte v Nitre. PhD. získala z teórie vyučovania matematiky na PdF Univerzity Komenského v Bratislave. Habilitačné a inauguračné konanie absolvovala v odbore predškolská a elementárna pedagogika, pričom odborné zameranie celej vedeckej a pedagogickej činnosti bolo na teóriu vyučovania matematiky a didaktiku matematiky. Pôsobila ako členka Výboru jednoty slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskej matematickej spoločnosti. Pracovala na osemročnom Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre a na viacerých univerzitách na Slovensku. V súčasnosti je profesorkou na PdF UK v Bratislave. Je autorkou, resp. spoluatorkou vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc aj učebníc matematiky pre základné školy a didaktických pomôcok pre vyučovanie matematiky. Má tri úžasné deti, podporujúceho a chápajúceho manžela a zatiaľ jedného vnuka.


  ĽUBICA DEMČÁKOVÁ

Vyštudovala učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na PF UKF v Nitre. Rigoróznu prácu obhájila taktiež na PF UKF v Nitre. Učila v rôznych regiónoch, na rôznych typoch základných škôl v: Soli, Bratislave, Vranove nad Topľou, Žiline a Prešove. Je úspešnou absolventkou 5. ročníka Komenského inštitútu, finalistkou TOP 10 ocenenia Učiteľ Slovenska 2020 a zanietenou učiteľkou na prvom stupni ZŠ. Je autorkou odborných článkov, pracovných zošitov a metodických príručiek Škola v prírode a Šišidielko, lektorkou edukačnej pomôcky Aktívna matematika. Jej pracovný zošit Škola v prírode získal Cenu MŠVVaŠ SR v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2020. Je zvedavá, inšpiratívna, má podmanivý hlas a krásne spieva. Má dve fantastické dcéry a skvelého manžela.


  SILVIA BODLÁKOVÁ

Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na PF UKF v Nitre. Učila v rôznych častiach Bratislavy, na rôznych typoch základných a stredných škôl. Je autorkou článkov ako inšpiratívne učiť v skupinách a projektovo v Dobrej škole, Učiteľských novinách. Dokáže zaujímavo prepojiť matematiku s inými predmetmi a ukázať deťom jej význam v bežnom živote. Jej najväčším projektom je web www.dobre-napady.sk. Je zvedavá, kreatívna a inšpiratívna. Má rada prácu v záhrade a hravo zvládne takmer všetky druhy ručných prác.


  MARTA IZSÓFOVÁ

Učila matematiku, fyziku a informatiku na Gymnáziu M. R. Štefánika, informatiku na Hotelovej akadémii v Šamoríne a matematiku, informatiku a anglický jazyk na ZŠ Mateja Bela v Šamoríne, kde v súčasnosti pôsobí aj ako zástupkyňa riaditeľa školy. Pracovala ako Marketing & account manager pre Core Computer s. r. o., Key account manager & office manager v Emab s. r. o. a ako lektor počítačových kurzov pre dospelých v Proper s. r. o Šamorín. Bola oficiálnou lektorkou Modernizácie výukového procesu pre Edulab, n. o. Bratislava, odbornou konzultantkou pre plánovanie vzdelávacích aktivít školy pri MPC Bratislava a moderátorkou odbornej sociálnej siete pre učiteľov na Slovensku - blueKiwi. Autorsky sa podieľala na tvorbe TVVP Matematika a informatika pre 5. - 9. ročník ZŠ pre Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o., na tvorbe testov z matematiky ISCED 2 pre NÚCEM Bratislava. V súčasnosti spolupracuje na tvorbe edukačných videí a pracovných listov a natáča edukačné videá pre EDU TV - MŠVVaŠ SR. Organizovala a prednášala na 1. a 2. konferencii Odborné sociálne siete blueKiwi. Prednášala na konferenciách Tablety vo vyučovaní - Medzinárodná konferencia Itapa 2014 - Future is today, Škola na dotyk LIVE 2 - Explain everything, Záverečná odborná konferencia k projektu Testovanie digitálnych učebníc Planéta vedomostí. Je kreatívnou autorkou Youtube kanálu Easy Maths a MartaIzsof, na ktorých uverejňuje matematické videá pre ZŠ a SŠ. Finalistka TOP 10 ocenenia Učiteľ Slovenska 2021.


  JOZEF ZVOLENSKÝ

Vyštudoval PF Nitra, odbor matematika - základy techniky. Učiteľ na ZŠ Skýcov. Spolupracoval na tvorbe edukačných videí a pracovných listov a zároveň natáčal edukačné videá pre EDU TV - MŠVVaŠ SR. V roku 2020 získal Cenu Dionýza Ilkoviča v mimoriadnej kategórii "online vzdelávanie". Je zakladateľom a administrátorom FB skupiny Geogebra v škole. V spolupráci s Nadáciou ZSE spracoval videomateriál a pracovné listy o geometrii a zlomkoch v projekte Výnimočné školy. Je autorom Youtube kanála Učím sa doma, kde uverejňuje videá z matematiky a Geogebry pre II. stupeň ZŠ. Je finalistom TOP 10 Učiteľ Slovenska 2021 a víťazom Ceny verejnosti. Má dvoch úžasných synov, fantastickú manželku, nádhernú vnučku a verného psa. Má rád more a svoje bonsaje.


  JAKUB BERO

Po maturite na Cambridge International School Bratislava vyštudoval program Business (Team entrepreneurship) na University of the West of England. Do LiberaTerra priniesol nový pohľad na online prostredie. Je tvorcom a garantom Štúdia od Berovcov. Rád športuje a číta fantasy od Terryho Pratchetta. Má neposedného kocúra.