Matematika 4, súbor II.vyd.
 • Matematika 4, súbor II.vyd.
 • Matematika 4, súbor II.vyd.
 • Matematika 4, súbor II.vyd.
 • Matematika 4, súbor II.vyd.
 • Matematika 4, súbor II.vyd.

Matematika 4, súbor II.vyd.

Autormi súboru troch pracovných zošitov z matematiky pre 4. ročník ZŠ sú uznávaní autori učebníc - manželia Berovci. Pracovné zošity sú spracované podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. 

Tri pracovné zošity vychádzajú zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia a plynulo nadväzujú na pracovné zošity pre 1., 2. a 3. ročník.

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0211
11,40€

Kúpou tohto produktu získate 11 vernostných bodov
Množstvo

Pracovné zošity Matematika 4 od Zuzany a Petra Berovcov sú určené pre 4. ročník ZŠ. Pracovné zošity spĺňajú požiadavky štátneho vzdelávacieho programu a riadia sa zásadami Riadeného Aktívneho Učenia. Súbor pracovných zošitov plynule nadväzuje na pracovné zošity pre 1., 2. a 3. ročník základnej školy.

Súbor pracovných zošitov z matematiky pre štvrtý ročník tvoria tri pracovné zošity: 

Zuzana a Peter Berovci pri tvorbe zošitov vychádzali zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia a pracovný zošit spracovali podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (iŠVP). 

Pracovný zošit podľa zásad R-A-U kladie hlavný dôraz na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je predovšetkým inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Veľké množstvo rôznorodých úloh žiakom umožňuje objavovať, ale aj dostatočne precvičovať nové poznatky.

Pomôžte deťom objaviť ich vlastné Superschopnosti

V pracovných zošitoch od Berovcov nájdu učitelia aj žiaci úlohy vhodné na samostatnú prácu detí, ale aj na prácu v skupinách, ktorá umožňuje efektívnu prácu učiteľa a bádateľskú, zaujímavú a hravú činnosť žiakov. Postupnosť úloh v pracovnom zošite je vytvorená tak, aby deťom umožňovala samostatne objavovať poznatky.

Zošity autori napísali tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky).

Zároveň, súčasťou pracovných zošitov je aj premyslený systém Superschopností, ktoré sú zamerané na dokonalé zvládnutie počtových operácií tempom, ktoré vyhovuje každému dieťaťu. Prečítajte si o systéme Superschopnosti od Berovcov viac.

Metodická príručka zadarmo pre každého učiteľa

Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať žiadne ďalšie zdroje. Kúpou súboru pracovných zošitov pre celú triedu učiteľ navyše získa prístup k online metodickej príručke. 4D online metodická príručka je zadarmo prístupná v Štúdiu od Berovcov.

Metodická príručka je neoddeliteľnou súčasťou pracovných zošitov najmä u prvostupniarov. Učiteľ vďaka nej získa každú stranu pracovného zošita v troch verziách:

 • Pracovná - nevyplnená strana tak ako v tlačenej verzii. Učiteľ ju môže premietnuť na interaktívnu tabuľu počas práce na hodinách.
 • Výsledková - strana doplnená o riešenia a výsledky úloh. Takisto sa dá premietnuť na interaktívnu tabuľu, čím uľahčí napríklad kontrolu riešenia úloh žiakmi.
 • Metodická - strana, na ktorej sú didaktické a metodické pokyny k úlohám, tipy na ďalšie aktivity v duchu Riadeného Aktívneho Učenia, prípadne linky na ďalšie pracovné listy, ktoré si učiteľ môže stiahnuť.

Súčasťou metodickej príručky je návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu, ktorý sa dá jednoducho implementovať do elektronickej triednej knihy.

Obsah Matematika 4, pracovný zošit 1 

 • Opakovanie
 • Poradie počtových operácií
 • Zátvorky
 • Numerácia prirodzených čísel
 • Pričítanie a odčítanie 1, 10, 100, 1 000
 • Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti
 • Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel
 • Slovné úlohy
 • Odhady a približné výpočty

Obsah Matematika 4, pracovný zošit 2

 • Násobenie a delenie prirodzených čísel
 • Koľkokrát
 • Priemer
 • Násobenie a delenie 10, 100, 1 000
 • Jednotky dĺžky, hmotnosti, objemu a času
 • Zlomky
 • Delenie so zvyškom
 • Písomné násobenie a delenie na manipulatívnej úrovni

Obsah Matematika 4, geometria

 • Opakovanie
 • Kružnica a kruh
 • Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek
 • Násobok dĺžky úsečky
 • Uhlopriečka
 • Susedné a protiľahlé strany
 • Obvod
 • Premena jednotiek dĺžky
 • Kocky, stavby a plány
 • Rysovanie trojuholníka

MŠVVaŠ SR vydalo k tomuto pracovnému zošitu doložku.