Matematika 4, pracovný zošit 2 II.vyd.
 • Matematika 4, pracovný zošit 2 II.vyd.
 • Matematika 4, pracovný zošit 2 II.vyd.
 • Matematika 4, pracovný zošit 2 II.vyd.

Matematika 4, pracovný zošit 2 II.vyd.

Matematika 4, pracovný zošit 2 je súčasťou súboru troch pracovných zošitov z matematiky pre 4. ročník ZŠ. Pracovný zošit plynule a koncepčne nadväzuje na učivo z pracovných zošitov pre nižšie ročníky. 

Autormi pracovného zošita z matematiky sú manželia Berovci, ktorí ho pripravili podľa iŠVP.

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0207
3,90€

Kúpou tohto produktu získate 3 vernostné body
Množstvo

Pracovný zošit Matematika 4 od manželov Berovcov plynule nadväzuje na pracovné zošity pre 1., 2. a 3. ročník základnej školy. Pracovný zošit 2 je súčasťou súboru troch pracovných zošitov pre 4. ročník ZŠ. 

Zuzana a Peter Berovci pri jeho tvorbe vychádzali zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia a pracovný zošit spracovali podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (iŠVP). 

Pracovný zošit podľa zásad R-A-U kladie hlavný dôraz na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Veľké množstvo rôznorodých úloh žiakom umožňuje objavovať, ale aj dostatočne precvičovať nové poznatky.

Čo má matematika naučiť žiakov ZŠ

Koncepcia pracovných zošitov sa na I. stupni základnej školy zameriava na tri hlavné ciele vyučovania matematiky: 

 1. Naučiť deti počítať. 
  Deti na prvom stupni zvládnu na primeranej úrovni počtové operácie, sčítania, odčítania, násobenia a delenia v číselnom odbore do 1000.
 2. Naučiť deti rozmýšľať.
  Pracovné zošity a učivo vedie deti k čítaniu s porozumením, podporuje ich bádateľskú činnosť, učí ich kriticky počúvať, argumentovať a premýšľať. Zvedavým prvostupniarom so záľubou v riešení úloh a hlavolamov pomáha aj Komiksová školička, ktorá okrem zábavy prináša aj ďalší rozvoj ich kognitívnych zručností. 
 3. Naučiť deti, aby sa stali vlastníkmi vlastného učenia. 
  Deťom treba ukázať, že sú to ony, kto rozhoduje o svojom pokroku. Je dôležité umožniť im neustály rozvoj v pokojnej a pokrok umožňujúcej klíme ich vlastnej triedy.

Pomôžte deťom objaviť ich vlastné Superschopnosti

V pracovných zošitoch od Berovcov nájdu učitelia aj žiaci úlohy vhodné na samostatnú prácu detí, ale aj na prácu v skupinách, ktorá umožňuje efektívnu prácu učiteľa a bádateľskú, zaujímavú a hravú činnosť žiakov. Postupnosť úloh v pracovnom zošite je vytvorená tak, aby deťom umožňovala samostatne objavovať poznatky.

Zošity autori napísali tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky).

Zároveň, súčasťou pracovných zošitov je aj premyslený systém Superschopností, ktoré sú zamerané na dokonalé zvládnutie počtových operácií tempom, ktoré vyhovuje každému dieťaťu. Prečítajte si o systéme Superschopnosti od Berovcov viac.
Kúpou celého súboru pracovných zošitov pre celú triedu učiteľ navyše získa prístup k online metodickej príručke. 4D online metodická príručka je zadarmo prístupná v Štúdiu od Berovcov.

Obsah Matematika 4, pracovný zošit 2

 • Násobenie a delenie prirodzených čísel
 • Koľkokrát
 • Priemer
 • Násobenie a delenie 10, 100, 1 000
 • Jednotky dĺžky, hmotnosti, objemu a času
 • Zlomky
 • Delenie so zvyškom
 • Písomné násobenie a delenie na manipulatívnej úrovni

MŠVVaŠ SR vydalo k tomuto pracovnému zošitu doložku.