Akcia NAKUPUJ ŠIKOVNE trvá od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024. Objednajte si učebnice a pracovné zošity za najvýhodnejšie ceny!
Matematika 2, csoport
  • Matematika 2, csoport
  • Matematika 2, csoport
  • Matematika 2, csoport
  • Matematika 2, csoport
  • Matematika 2, csoport
Maďarský jazyk

Matematika 2, csoport

Súbor troch pracovných zošitov z matematiky od manželov Berovcov je určený pre druhý ročník ZŠ.

Pracovný zošit z matematiky pre 2. ročník sa riadi zásadami Riadeného Aktívneho Učenia a je spracovaný podľa iŠVP.

Jazyk: maďarský

Viac info
  • Kód produktu: 0249
11,40€

Kúpou tohto produktu získate 11 vernostných bodov
Množstvo

Pracovný zošit Matematika 2 z pera uznávaných autorov Zuzany a Petra Berovcov určený pre 2. ročník ZŠ je autormi vytvorený tak, aby spĺňal požiadavky štátneho vzdelávacieho programu. 

Súbor pracovných zošitov z matematiky pre druhý ročník tvoria tri pracovné zošity: 

Pracovné zošity z matematiky sú doplnené o hravé kresby výborného ilustrátora Miša Uhrína, ktorú sú zasadené do výnimočného grafického spracovania Viktora Mikusa. Vďaka detský hravému, prehľadnému a príťažlivému prostrediu sa žiaci v zošite ľahko orientujú, čo v nemalej miere ovplyvňuje aj to, ako veľmi sa s matematikou kamarátia.

Pracovný zošit, z ktorého sa matematiku naučí každý

Manželia Berovci pri tvorbe pracovného zošita vychádzali zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia. Výsledkom toho je pracovný zošit z matematiky, ktorý je plný úloh vhodných na samostatnú prácu žiakov, ale aj takých, ktoré sú určené na prácu v skupinách.

Zošity sú tvorené tak, aby ich mohli využívať všetky deti, bez ohľadu na to, aký je ich vzťah k matematike. Učiteľ sa stáva inšpirátorom a organizátorom, ktorý smeruje svojich žiakov k poznaniu zábavným a zaujímavým spôsobom. 

Pracovný zošit je plný veľkého množstva rôznorodých úloh, ktoré žiakom poskytujú priestor na objavovanie, ale aj precvičenie si nových poznatkov. Na konci pracovného zošita nechýbajú ani Doplnkové úlohy, ktorých cieľom je cieľom je poskytnúť ešte viac možností na precvičenie získaných zručností. 

Ak ako učiteľ túžite po tom, aby vaši druháci dokonale zvládli počítanie do 100, vyskúšajte systém od Berovcov s názvom Superschopnosti. Tie predstavujú individuálny spôsob, ako žiakom pomôcť osvojiť si zručnosť počítania hravo a rýchlo. 

Ako vyzerá práca s pracovným zošitom od Berovcov 

V úvode pracovného zošita vychádzame z upevnenia učiva 1. ročníka. Začíname numeráciami a počítaním do 20 bez prechodu cez desiatku, na ktoré nadväzujeme počítaním do 20 už aj s prechodom cez desiatku. Numerácia dvojciferných čísel je v pracovnom zošite rozdelená na dve časti – najprv riešime úlohy na rozklad, porovnávanie a usporadúvanie v obore do 50 a potom v obore od 50 do 100. 

Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel budujeme postupne. Malými krôčikmi pridávame nové zručnosti tak, aby deti mali stále pocit známeho prostredia

Začíname pripočítavaním a odpočítavaním desiatok, pokračujeme pripočítavaním a odpočítavaním dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10. Aj počítanie s prechodom cez základ desať sme rozdelili na dve časti – najprv pripočítavanie a odpočítavanie jednociferného čísla s prechodom a následne dvojciferného čísla s prechodom. Počítanie v obore do 100 končí písomným sčítaním a odčítaním. 

Povedomé úlohy a prostredie uľahčujú matematické poznanie

Žiaci sa počas roka stretávajú s rovnakými typmi úloh a situáciami tak, aby zažívali pocit známeho prostredia, v ktorom sa dobre orientujú. Učivo aritmetiky pravidelne striedame s geometrickými časťami, kde sa v jednotlivých častiach venujeme bodu, úsečke, polpriamke a priamke, mnohouholníkom, meraniu a jednotkám dĺžky, stavbám z kociek aj času. 

V pracovných zošitoch sú samozrejmosťou aj úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie a aplikačné úlohy rozvíjajúce gramotnosti žiakov. Postupnosť úloh v pracovnom zošite je vytvorená tak, aby deťom umožňovala samostatne objavovať poznatky.

Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať žiadne ďalšie zdroje. Kúpou súboru všetkých troch pracovných zošitov pre celú triedu učiteľ získa prístup k online metodickej príručke. 4D online metodická príručka je zadarmo prístupná v Štúdiu od Berovcov.

Kúpou súboru získa učiteľ zadarmo prístup k metodickej príručke

Metodická príručka je neoddeliteľnou súčasťou pracovných zošitov najmä u prvostupniarov. Učiteľ vďaka nej získa každú stranu pracovného zošita v troch verziách:

  • Pracovná - nevyplnená strana tak ako v tlačenej verzii. Učiteľ ju môže premietnuť na interaktívnu tabuľu počas práce na hodinách.
  • Výsledková - strana doplnená o riešenia a výsledky úloh. Takisto sa dá premietnuť na interaktívnu tabuľu, čím uľahčí napríklad kontrolu riešenia úloh žiakmi.
  • Metodická - strana, na ktorej sú didaktické a metodické pokyny k úlohám, tipy na ďalšie aktivity v duchu Riadeného Aktívneho Učenia, prípadne linky na ďalšie pracovné listy, ktoré si učiteľ môže stiahnuť.

Súčasťou metodickej príručky je návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu, ktorý sa dá jednoducho implementovať do elektronickej triednej knihy.

Obsah Matematika 2, pracovný zošit 1

Opakovanie
Sčítanie a odčítanie jednociferných čísel s prechodom cez základ 10
Čas
Odčítavanie dvojciferných čísel v obore do 20
Bod, úsečka
Doplnkové úlohy

Obsah Matematika 2, pracovný zošit 2

Krížom – krážom pričítaním a odčítaním do 20
Meranie, jednotky dĺžky
Čísla 0 – 50
Rysovanie
Čísla 0 – 100
Pričítanie a odčítanie desiatok
Jednotky dĺžky
Doplnkové úlohy

Obsah Matematika 2, pracovný zošit 3

Pričítavanie a odčítavanie dvojciferného čísla bez prechodu cez základ 10
Čas
Priamka, polpriamka
Pričítavanie a odčítavanie jednociferného čísla s prechodom cez základ 10
Pričítavanie a odčítavanie dvojciferného čísla s prechodom jednotiek cez základ 10
Mnohouholníky
Pričítavanie a odčítavanie pod sebou
Krížom – krážom
Viacnásobné súčty
Doplnkové úlohy

MŠVVaŠ vydalo k pracovným zošitom doložky:
Matematika 2, pracovný zošit 1 
Matematika 2, pracovný zošit 2
Matematika 2, pracovný zošit 3