Akcia NAKUPUJ ŠIKOVNE trvá od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024. Objednajte si učebnice a pracovné zošity za najvýhodnejšie ceny!
Matematika 3, csoport (Nakupuj šikovne)
  • Matematika 3, csoport (Nakupuj šikovne)
  • Matematika 3, csoport (Nakupuj šikovne)
Nakupuj šikovne
Maďarský jazyk

Matematika 3, csoport (Nakupuj šikovne)

Akciová cena platí od 1. 4. do 30. 4. 2024

TVVP 3.ročník

 

Viac info
  • Kód produktu: 0287
9,90€ 11,40€

Kúpou tohto produktu získate 9 vernostných bodov
Množstvo

Druhé vydanie pracovných zošitov od Berovcov, sú súčasťou súboru troch pracovných zošitov pre 3. ročník základnej školy spracovaných podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Zošity koncepčne a plynulo nadväzujú na zošity pre 1. a 2. ročník základnej školy od tejto autorskej dvojice.

Obsah Matematika 3, pracovný zošit 1

Opakovanie

Násobilka a delilka dvomi

Násobilka a delilka tromi

Násobilka a delilka štyrmi

Násobilka a delilka piatimi

Násobilka a delilka šiestimi

Násobilka a delilka siedmimi

Násobilka a delilka ôsmimi

Obsah Matematika 3, pracovný zošit 2

Násobilka a delilka deviatimi

Násobilka a delilka desiatimi

Malá násobilka a delilka

Trojciferné čísla
Sčítanie a odčítanie trojciferných čísel

Štvorciferné čísla
Zaokrúhľovanie

Krížom-krážom školským rokom 

Obsah Matematika 3, Geometria

Opakovanie

Meranie dĺžky úsečky

Porovnávanie dĺžok úsečiek

Rysovanie

Hodiny, minúty a sekundy

Jednotky dĺžky

Zväčšovanie, zmenšovanie v štvorčekovej sieti

 

Telesá z kociek a ich plány

 

Koncepcia pracovných zošitov na I. stupni základnej školy sa zameriava na tri hlavné ciele vyučovania matematiky:

1.   naučiť deti počítať - zvládnuť na primeranej úrovni počtové operácia sčítania, odčítania, násobenia a delenia v číselnom obore do 1 000,

2.   naučiť deti rozmýšľať - viesť deti k čítaniu s porozumením, podporovať ich bádateľskú činnosť, učiť ich kriticky počúvať, argumentovať a premýšľať,

3.   naučiť deti, aby sa stali vlastníkom svojho vlastného učenia sa - ukázať im, že sú to ony, kto rozhoduje o svojom pokroku a umožniť im neustály rozvoj v pokojnej a pokrok umožňujúcej klíme triedy.

 

Autori pri tvorbe vychádzali zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia, ktoré vedie „učenie” a „učenie sa” do 21. storočia. Hlavný dôraz kladie na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede.

 

Nájdete v nich úlohy vhodné na samostatnú prácu detí, ale aj na prácu v skupinách, ktorá umožňuje efektívnu prácu učiteľa a bádateľskú, zaujímavú a hravú činnosť žiakov. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky).

 

R∙A∙U aktivity, ktoré sú priebežne zaradené v pracovných zošitoch, sú zamerané na rozvoj životných zručností detí s dôrazom na prierezové témy a rozvoj špecifického matematického myslenia v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.

 

Súčasťou pracovných zošitov je premyslený systém Superschopností, ktoré sú zamerané na dokonalé zvládnutie počtových operácií tempom, ktoré vyhovuje každému dieťaťu.

 

Kúpou celého súboru pracovných zošitov pre celú triedu získava učiteľ ZDARMA prístup k online metodickej príručke.

Učiteľ získa každú stranu pracovného zošita v troch verziách:
Pracovná: Nevyplnená strana tak ako v tlačenej verzii. Učiteľ ju môže premietnuť na interaktívnu tabuľu poč
as práce na hodinách.
Výsledková: Strana doplnená o riešenia a výsledky úloh. Takisto sa dá premietnuť na interaktívnu tabuľu, čí
m uľahčí napríklad kontrolu riešenia úloh žiakmi.
M
etodická: Strana, na ktorej sú didaktické metodické pokyny k úlohám, tipy na ďalšie aktivity v duchu Riadeného Aktívneho Učenia, prípadne linky na ďalšie pracovné listy, ktoré si učiteľ môže stiahnuť.
Súčasťou metodickej príručky sú aj odkazy na 
online materiály Fínskej matematiky, ktoré priamo súvisia s preberaným učivom.

Prístupové údaje k metodickej príručke je potrebné si vyžiadať v septembri mailom na chcemheslo@liberaterra alebo na info@liberaterra.sk.

Pri každom pracovnom zošite si učiteľ môže voľne stiahnuť návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu, ktorý sa dá jednoducho implementovať do elektronickej triednej knihy.