Matematika pre G a SŠ, súbor (dodanie 08-09/2021)
  • Matematika pre G a SŠ, súbor (dodanie 08-09/2021)
  • Matematika pre G a SŠ, súbor (dodanie 08-09/2021)
  • Matematika pre G a SŠ, súbor (dodanie 08-09/2021)
  • Matematika pre G a SŠ, súbor (dodanie 08-09/2021)

Matematika pre G a SŠ, súbor (dodanie 08-09/2021)

Akciová cena platí od 15. 3. do 15. 4.Ukážka

  • - Kód produktu: 0157
  • - Dostupnosť: pripravujeme
9,00€ 10,00€

Kúpou tohto produktu získate 9 vernostných bodov
Množstvo

Úplnou novinkou na trhu a v ponuke nášho vydavateľstva sú pracovné zošity pre gymnáziá a stredné školy.

Pracovný zošit pod autorským vedením Mgr. Miroslavy Konrádovej je prvý zo série troch pracovných zošitov. Ich cieľom je pomôcť študentom pri úspešnom zvládnutí požiadaviek ŠVP a Cieľových požiadaviek na maturitné skúšky.

Každá kapitola pracovného zošita začína zhrnutím základných pojmov, faktov a postupov, ktoré študent pri riešení úloh potrebuje. Potom nasledujú úlohy graficky spracované tak, aby mal študent dostatok miesta na ich riešenie priamo v pracovnom zošite. Úlohy určené pre maturantov sú označené piktogramom.

V prvom pracovnom zošite pre gymnáziá a stredné školy sú spracované témy:

Čísla a operácie s nimi
Deliteľnosť a zlomky
Percentá a promile
Niečo málo z finančnej matematiky
Pomer
Mocniny a odmocniny
Úprava výrazov
Vedecký zápis čísla
Číselné sústavy,
Algebrické výrazy,
Výrazy s jednou premennou
Lomené výrazy
Polynómy
Výroková logika a dôkazy
Jednoduchý výrok a jeho negácia
Zložené výroky a ich negácia
Kontradikcie a tautológie
Obmena a obrátenie implikácie
Protipríklad
Priamy dôkaz
Nepriamy dôkaz
Dôkaz sporom
Rovnice a nerovnice
Lineárne rovnice a nerovnice
Kvadratické rovnice a nerovnice
Slovné úlohy
Planimetria
Množiny
Skontrolujte sa


Vyberáme z recenzných posudkov:
V pracovnom zošite sú úlohy rôznej náročnosti, sú veku primerané a zohľadňujú rôznosť kognitívnych cieľov. Grafická úprava zošita je jednoduchá, nenarúša obsah a je vhodná pre daný predmet a pre danú vekovú kategóriu ...
Každá kapitola má úvodnú teoretickú časť spracovanú pomocou pojmových máp. Tento spôsob vyjadrovania vzťahov medzi pojmami sa v učebniciach vyskytuje ojedinele, preto ho považujem za prínosný...
Úlohy v pracovnom zošite sú vhodne vybrané, ich počet v jednotlivých celkoch je primeraný a dostatočne pokrýva preberané učivo. Príklady sú pestré, zoradené od najjednoduchších výpočtových úloh, cez úlohy vyžadujúce vyššie kognitívne činnosti až po kontextové a aplikačné úlohy...


Druhý zo série pracovných zošitov pre gymnáziá a stredné školy sme pre vás pripravili pod autorským vedením RNDr. Marty Mlynarčíkovej (viac o autorke a jej bohatých pedagogických skúsenostiach si môžete prečítať na http://www.mlynarcikova-gpohkk.yw.sk/) Cieľom tohto pracovného zošita je pomôcť študentom pri úspešnom zvládnutí požiadaviek ŠVP a Cieľových požiadaviek na maturitné skúšky.  

Každá kapitola pracovného zošita začína zhrnutím základných pojmov, faktov a postupov, ktoré študent pri riešení úloh potrebuje. Potom nasledujú úlohy graficky spracované tak, aby mal študent dostatok miesta na ich riešenie priamo v pracovnom zošite.  

V druhom pracovnom zošite pre gymnáziá a stredné školy budú spracované témy:  

Kombinatorika                     

Slovné úlohy – vypisovanie možností,kombinatorické pravidlá

Faktoriál, kombinačné číslo, binomická veta

Výrazy a rovnice s faktoriálmi a kombinačnými číslami

Mix slovných úloh

Pravdepodobnosť

Laplaceova schéma, vlastnosti pravdepodobnosti

Nezávislosť javov

Geometrická pravdepodobnosť

Funkcie a ich vlastnosti

Lineárne a kvadratické funkcie

Lineárne funkcie

Kvadratické funkcie

Mocninové funkcie

Mocninové funkcie s prirodzeným exponentom

Mocninové funkcie so záporným celočíselným exponentom

Exponenciálne a logaritmické funkcie

Exponenciálne funkcie Logaritmické funkcie

Exponenciálne a logaritmické rovnice a nerovnice

Stereometria

Vzájomná poloha priamok a rovín v priestore

Rezy telies

Skontroluj sa


Tretí zo série pracovných zošitov pre gymnáziá a stredné školy sme pre vás pripravili pod autorským vedením RNDr. Márie Dományovej (viac o autorke a jej bohatých pedagogických skúsenostiach si môžete prečítať na http://domanyova.azurewebsites.net/stranka2.html) pripravujeme tretí zo série pracovných zošitov pre gymnáziá a stredné školy. Cieľom tohto pracovného zošita je pomôcť študentom pri úspešnom zvládnutí požiadaviek ŠVP a Cieľových požiadaviek na maturitné skúšky.  

Každá kapitola pracovného zošita začína zhrnutím základných pojmov, faktov a postupov, ktoré študent pri riešení úloh potrebuje. Potom nasledujú úlohy graficky spracované tak, aby mal študent dostatok miesta na ich riešenie priamo v pracovnom zošite.  

V treťom pracovnom zošite pre gymnáziá a stredné školy budú spracované témy:  

Stereometria II.

Vzdialenosti a odchýlky

Objemy a povrchy telies

Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie v pravouhlom trojuholníku

Stupňová a oblúková miera uhlov

Goniometrické funkcie reálnej premennej

Riešenie základných goniometrických rovníc

Použitie vzťahov medzi goniometrickými funkciami

Grafy zložených goniometrických funkcií

Trigonometria všeobecného trojuholníka

Použitie sínusovej a kosínusovej vety

Zhodnosť a podobnosť

Zhodné a podobné útvary

Zhodné a podobné zobrazenia

Analytická geometria

Analytické vyjadrenie priamky

Analytické vyjadrenie kružnice

Štatistika

Základné štatistické pojmy

Modus, medián, aritmetický priemer

Rozptyl a štandardná odchýlka

Bernoulliovské pokusy

Postupnosti

Aritmetická postupnosť

Geometrická postupnosť

Finančná matematika

Skontroluj sa


MŠVVaŠ vydalo pracovnému zošitu 1 túto odporúčaciu doložku.

MŠVVaŠ vydalo pracovnému zošitu 2 túto odporúčaciu doložku.

MŠVVaŠ vydalo pracovnému zošitu 3 túto odporúčaciu doložku.