Matematika 9, učebnica
  • Matematika 9, učebnica
  • Matematika 9, učebnica
  • Matematika 9, učebnica
  • Matematika 9, učebnica
  • Matematika 9, učebnica
  • Matematika 9, učebnica
  • Matematika 9, učebnica

Matematika 9, učebnica

TVVP 9. ročník    Testy

Možno použiť príspevok MŠ  • - Kód produktu: 0069
  • - Dostupnosť: na sklade
5,50€

Kúpou tohto produktu získate 5 vernostných bodov
Množstvo

Obľúbená učebnica autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaná v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.     

Učebnica je napísaná tak, aby v nej žiak našiel prehľadne zhrnuté všetky pojmy, fakty a postupy, ktoré mu umožnia úspešne riešiť úlohy z učebnice a z pracovných zošitov. Obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité, aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede.  V každej kapitole sú zaradené úlohy, ktoré začleňujú do vyučovania prierezové témy a ktoré sú zamerané na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...  

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).  

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.                

Návrh TVVP pre 9. ročník v 4-hodinovej a 5-hodinovej dotácii.


Obsah učebnice

Mocniny a odmocniny    

Mocnina a odmocnina    

Druhá a tretia mocnina a odmocnina    

Mocniny čísla 10    

Zápis čísel v tvare a.10n       

Predpony a ich súvis s mocninami

Pytagorova veta    

Pravouhlý trojuholník    

Pytagorova veta    

Pytagorova veta okolo nás

Lineárne rovnice a nerovnice    

Rovnice    

Ekvivalentné úpravy rovníc    

Riešenie rovníc    

Vyjadrenie premennej zo vzorca    

Slovné úlohy, ktoré vedú k lineárnej rovnici    

Riešenie lineárnych nerovníc    

Slovné úlohy, ktoré vedú k lineárnej nerovnici    

Lomený výraz    

Lineárna rovnica s neznámou v menovateli

Povrch a objem telies    

Rotačný valec    

Povrch a objem valca    

Ihlan    

Povrch a objem ihlana    

Rotačný kužeľ    

Povrch a objem kužeľa    

Guľa    

Povrch a objem gule

Funkcie    

Pravouhlá (karteziánska) sústava súradníc    

Funkčná závislosť medzi veličinami    

Graf funkcie    

Lineárna funkcia

Podobnosť trojuholníkov    

Podobnosť geometrických útvarov    

Pomer podobnosti    

Podobnosť trojuholníkov    

Podobnosť v praxi

Štatistika    

Postup pri štatistickom prieskume    

Interpretácia štatistických údajov    

Náhodný výber    

Štatistické záludnosti

Krížom-krážom svetom a matematikou


MŠVVaŠ SR vydalo tejto učebnici odporúčaciu doložku.

Char. počet strán
Char. Počet Strán 80
Char. ročník
Char. Ročník 9.
Char. typ materiálu
Char. Typ Materiálu učebnica
Char. veľkosť
Char. Veľkosť B5