Matematika 9, munkafüzet 2
  • Matematika 9, munkafüzet 2
  • Matematika 9, munkafüzet 2
  • Matematika 9, munkafüzet 2
  • Matematika 9, munkafüzet 2
  • Matematika 9, munkafüzet 2
  • Matematika 9, munkafüzet 2

Matematika 9, munkafüzet 2

TVVP 9.  ročník

Možno použiť príspevok MŠ  • - Kód produktu: 0182
  • - Dostupnosť: na sklade
4,40€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Obľúbený pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaný v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.  

Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité,  aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede.  V každej kapitole je zaradený projekt, ktorý začleňuje do vyučovania prierezové témy a  je zameraný na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...                                                                                    

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).                                                                                                   

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.                                                                                                     

Výsledky úloh a didaktické inšpirácie nájdete v zošite Sprievodca učiteľa  

Návrh TVVP pre 9. ročník v 4-hodinovej a 5-hodinovej dotácii.


Obsah 2. pracovného zošita  

Lineárne rovnice a nerovnice    

Slovné úlohy, ktoré vedú k lineárnej nerovnici    

Lomený výraz    

Lineárna rovnica s neznámou v menovateli    

Projekt: Hľadá sa naj    

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Povrch a objem telies    

Jednotky    

Povrch a objem hranola    

Povrch a objem valca    

Povrch a objem ihlana    

Povrch a objem kužeľa    

Povrch a objem gule    

Riešenie úloh z praxe    

Projekt: Keby bola naša Zem kockatá    

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Funkcie    

Pravouhlá (karteziánska) sústava súradníc    

Funkčná závislosť medzi veličinami    

Graf funkcie    

Definičný obor, obor hodnôt funkcie    

Lineárna funkcia    

Nepriama úmernosť    

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Podobnosť trojuholníkov    

Podobnosť geometrických útvarov    

Pomer podobnosti    

Podobnosť trojuholníkov    

Projekt: ZVäčši si obrázok    

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Štatistika    

Postup pri štatistickom prieskume    

Intepretácia štatistických údajov

Krížom-krážom svetom a matematikou

Čo je najdôležitejšie?


MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku.