Matematika 8, učebnica
  • Matematika 8, učebnica
  • Matematika 8, učebnica
  • Matematika 8, učebnica
  • Matematika 8, učebnica
  • Matematika 8, učebnica
  • Matematika 8, učebnica
  • Matematika 8, učebnica

Matematika 8, učebnica

TVVP 8. ročník    Testy

Možno použiť príspevok MŠ  • - Kód produktu: 0063
  • - Dostupnosť: jún 2019
5,50€

Kúpou tohto produktu získate 5 vernostných bodov
Množstvo

Obľúbená učebnica autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaná v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.  

Učebnica je napísaná tak, aby v nej žiak našiel prehľadne zhrnuté všetky pojmy, fakty a postupy, ktoré mu umožnia úspešne riešiť úlohy z učebnice a z pracovných zošitov. Obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité, aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede.  V každej kapitole sú zaradené úlohy, ktoré začleňujú do vyučovania prierezové témy a ktoré sú zamerané na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...  

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).  

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.  

Návrh TVVP pre 8. ročník v 4-hodinovej a 5-hodinovej dotácii.


Obsah učebnice

Kladné a záporné čísla    

Kladné a záporné čísla    

Číselná os, opačné čísla, absolútna hodnota    

Porovnávanie a usporadúvanie    

Súčet a rozdiel    

Súčin a podiel    

Krížom - krážom

Rovnobežník a lichobežník    

Obvod a obsah rovnobežníka    

Obsah trojuholníka    

Lichobežník    

Konštrukcia lichobežníka    

Obvod a obsah lichobežníka    

Krížom - krážom

Premenná, výraz, rovnica    

Číselný výraz    

Rôzne metódy riešenia slovných úloh    

Výraz s premennou    

Súčet a rozdiel    

Súčin a podiel    

Jednoduché vzorce    

Pravouhlá sústava súradníc    

Úmernosti a súradnicová sústava    

Krížom - krážom

Kružnica a kruh    

Kružnica a kruh    

Tetiva kružnice    

Vzájomná poloha priamky a kružnice    

Dĺžka kružnice, obvod kruhu    

Kružnicový oblúk    

Obsah kruhu    

Tálesova kružnica    

Krížom - krážom

Hranol    

Hranoly    

Povrch a objem hranola    

Krížom - krážom

Pravdepodobnosť    

Základné pojmy    

Porovnávanie pravdepodobností    

Relatívna početnosť udalosti    

Pravdepodobnosť udalosti    

Krížom - krážom

Štatistika    

Základné pojmy    

Grafy a diagramy    

Aritmetický priemer    

Krížom - krážom


MŠVVaŠ SR vydalo tejto učebnici odporúčaciu doložku.

Char. počet strán
Char. Počet Strán 80
Char. ročník
Char. Ročník 8.
Char. typ materiálu
Char. Typ Materiálu učebnica
Char. veľkosť
Char. Veľkosť B5