Matematika 7, munkafüzet 2
  • Matematika 7, munkafüzet 2
  • Matematika 7, munkafüzet 2
  • Matematika 7, munkafüzet 2
  • Matematika 7, munkafüzet 2
  • Matematika 7, munkafüzet 2
  • Matematika 7, munkafüzet 2

Matematika 7, munkafüzet 2

 TVVP 7. ročník

Možno použiť príspevok MŠ
  • - Kód produktu: 0166
  • - Dostupnosť: na sklade
4,40€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Obľúbený pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaný v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.  

Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité,  aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede.  V každej kapitole je zaradený projekt, ktorý začleňuje do vyučovania prierezové témy a  je zameraný na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...                                                                                    

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).                                                                                                   

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.  

Výsledky úloh a didaktické inšpirácie nájdete v zošite Sprievodca učiteľa  

Návrh TVVP pre 7. ročník v 4-hodinovej a 5-hodinovej dotácii.


Obsah 2. pracovného zošita

Kváder a kocka    

Jednotky objemu    

Objem kvádra a kocky    

Povrch kvádra a kocky    

Krížom-krážom

Pomer, priama a nepriama úmernosť    

Pomer    

Mierka    

Priama úmernosť    

Nepriama úmernosť    

Krížom-krážom

Rovnobežník    

Rovnobežky preťaté priečkou    

Vnútorné uhly štvoruholníka    

Rovnobežník    

Výška rovnobežníka    

Konštrukcia rovnobežníka    

Krížom-krážom

Typické metódy riešenia typických kombinatorických úloh    

Riešenie vypísaním všetkých možností    

Riešenie grafickým znázornením    

Riešenie pomocou tabuľky    

Pravidlo súčtu a súčinu    

Strom možností    

Dirichletov princíp    

Krížom-krážom


MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku.