Matematika 6, učebnica
  • Matematika 6, učebnica
  • Matematika 6, učebnica
  • Matematika 6, učebnica
  • Matematika 6, učebnica
  • Matematika 6, učebnica
  • Matematika 6, učebnica
  • Matematika 6, učebnica

Matematika 6, učebnica

TVVP 6. ročník     Testy

Možno použiť príspevok MŠ


  • - Kód produktu: 0051
  • - Dostupnosť: na sklade
5,50€

Kúpou tohto produktu získate 5 vernostných bodov
Množstvo

Obľúbená učebnica autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaná v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.

Učebnica je napísaná tak, aby v nej žiak našiel prehľadne zhrnuté všetky pojmy, fakty a postupy, ktoré mu umožnia úspešne riešiť úlohy z učebnice a z pracovných zošitov. Obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité, aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede.  V každej kapitole sú zaradené úlohy, ktoré začleňujú do vyučovania prierezové témy a ktoré sú zamerané na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...  

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).  

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.  

Výsledky úloh si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz Výsledky.  

Návrh TVVP pre 6. ročník v 4-hodinovej a 5-hodinovej dotácii.

Návrh tematických testov pre 6. ročník.


Obsah učebnice

Počtové operácie s prirodzenými číslami    

Slovné úlohy    

Navzájom opačné operácie    

Poradie počtových výkonov a zátvorky    

Počítanie s približnými číslami    

Krížom - krážom

Deliteľnosť    

Násobok a deliteľ    

Kritériá deliteľnosti    

Prvočísla    

Krížom - krážom

Uhol    

Uhol    

Veľkosť uhla, odhad, meranie    

Veľkosť uhla, stupeň a minúta    

Operácie s uhlami    

Os uhla    

Priamy, pravý, ostrý a tupý uhol    

Uhly v trojuholníku    

Vrcholové a susedné uhly    

Krížom - krážom

Desatinné čísla    

Desatinné číslo    

Číselná os    

Porovnávanie a usporadúvanie    

Zaokrúhľovanie    

Sčítanie desatinných čísel    

Odčítanie desatinných čísel    

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel    

Slovné úlohy    

Násobenie a delenie desatinných čísel 10, 100, 1 000    

Násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom    

Násobenie desatinného čísla desatinným číslom    

Delenie desatinného čísla prirodzeným číslom    

Aritmetický priemer    

Delenie desatinného čísla desatinným číslom    

Keď sa delenie nekončí    

Krížom - krážom

Trojuholník    

Trojuholníková nerovnosť    

Vnútorné a vonkajšie uhly trojuholníka    

Výška trojuholníka    

Rozdelenie trojuholníkov podľa veľkosti strán    

Konštrukcia trojuholníka, vety o zhodnosti trojuholníkov    

Rovnoramenný trojuholník    

Rovnostranný trojuholník    

Krížom - krážom

Obsah obdĺžnika a štvorca       

Keď štvorčeková sieť stačí    

Keď štvorčeková sieť nestačí    

Premeny jednotiek obsahu    

Obsah štvorca a obdĺžnika    

Obsah pravouhlého trojuholníka    

Krížom - krážom

Objem kocky a kvádra    

Objem kocky a kvádra    

Krížom - krážom

Kombinatorika    

Hľadanie systému    

Stratégia riešenia kombinatorických úloh    

Krížom - krážom


MŠVVaŠ SR vydalo tejto učebnici odporúčaciu doložku.

Char. počet strán
Char. Počet Strán 80
Char. ročník
Char. Ročník 6.
Char. typ materiálu
Char. Typ Materiálu učebnica
Char. veľkosť
Char. Veľkosť B5