Matematika 5, munkafüzet 1
  • Matematika 5, munkafüzet 1
  • Matematika 5, munkafüzet 1
  • Matematika 5, munkafüzet 1
  • Matematika 5, munkafüzet 1
  • Matematika 5, munkafüzet 1
  • Matematika 5, munkafüzet 1

Matematika 5, munkafüzet 1

TVVP 5. ročník

Možno použiť príspevok MŠ  • - Kód produktu: 0128
  • - Dostupnosť: na sklade
4,40€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Obľúbený pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaný v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.  

Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité,  aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede.  V každej kapitole je zaradený projekt, ktorý začleňuje do vyučovania prierezové témy a  je zameraný na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...  

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).  

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.  

Výsledky úloh a didaktické inšpirácie nájdete v zošite Sprievodca učiteľa 1.


Obsah Matematika 5, 1. pracovný zošit

Prirodzené čísla    

Čítanie a písanie prirodzených čísel    

Rozklad čísla    

Párne a nepárne čísla    

Prirodzené čísla    

Porovnávanie a usporadúvanie    

Číselná os    

Odhad    

Zaokrúhľovanie    

Rímske číslice    

Projekt: Dopravné nehody

Rysovanie    

Bod, úsečka, priamka    

Telesá    

Trojuholník, štvoruholník    

Kružnica a kruh    

Kolmice a rovnobežky    

Telesá z kociek    

Geometrické útvary v štvorcovej sieti    

Projekt: Priamky

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel    

Sčítanie a odčítanie spamäti    

Písomné sčítanie a odčítanie    

Porovnávanie rozdielom    

Cestovanie vesmírom    

Sčítanie a odčítanie na kalkulačke    

Iné čísla ako prirodzené    

Krížom - krážom sčítaním a odčítaním    

Projekt: Demografia Slovenskej republiky

Súmernosť v rovine    

Symetria    

Osová súmernosť    

Stredová súmernosť    

Krížom - krážom súmernosťami    

Projekt: Zrkadlenie


MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku.

Char. ročník
Char. Ročník 5.