Matematika 4, súbor II.vyd.
  • Matematika 4, súbor II.vyd.
  • Matematika 4, súbor II.vyd.
  • Matematika 4, súbor II.vyd.
  • Matematika 4, súbor II.vyd.
  • Matematika 4, súbor II.vyd.

Matematika 4, súbor II.vyd.

TVVP 4. ročník
Možno použiť príspevok MŠ

  • - Kód produktu: 0211
  • - Dostupnosť: na sklade
11,40€

Kúpou tohto produktu získate 11 vernostných bodov
Množstvo

Tri pracovné zošity od Berovcov, pre 4. ročník základnej školy sú spracovaných podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Zošity koncepčne a plynulo nadväzujú na

zošity pre 1., 2. a 3. ročník základnej školy od tejto autorskej dvojice.


Obsah Matematika 4, pracovný zošit 1


Opakovanie

Poradie počtových operácií

Zátvorky

Numerácia prirodzených čísel

Pričítanie a odčítanie 1, 10, 100, 1 000

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti

Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel

Slovné úlohy

Odhady a približné výpočty


Obsah Matematika 4, pracovný zošit 2

Násobenie a delenie prirodzených čísel

Koľkokrát

Priemer

Násobenie a delenie 10, 100, 1 000

Jednotky dĺžky, hmotnosti, objemu a času

Zlomky

Delenie so zvyškom

Písomné násobenie a delenie na manipulatívnej úrovni


Obsah Matematika 4, Geometria

Opakovanie

Kružnica a kruh

Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek

Násobok dĺžky úsečky

Uhlopriečka

Susedné a protiľahlé strany

Obvod

Premena jednotiek dĺžky

Kocky, stavby a plány

Rysovanie trojuholníka


Koncepcia pracovných zošitov na I. stupni základnej školy sa zameriava na tri hlavné ciele vyučovania matematiky:

1.   naučiť deti počítať - zvládnuť na primeranej úrovni počtové operácia sčítania, odčítania, násobenia a delenia v číselnom obore do 1 000

2.   naučiť deti rozmýšľať - viesť deti k čítaniu s porozumením, podporovať ich bádateľskú činnosť, učiť ich kriticky počúvať, argumentovať a premýšľať,

3.   naučiť deti, aby sa stali vlastníkom svojho vlastného učenia sa - ukázať im, že sú to ony, kto rozhoduje o svojom pokroku a umožniť im neustály rozvoj v pokojnej a

pokrok umožňujúcej klíme triedy. 

 
Autori pri tvorbe vychádzali zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia, ktoré vedie „učenie” a „učenie sa” do 21. storočia. Hlavný dôraz kladie na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich

zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede.
 
Nájdete v nich úlohy vhodné na samostatnú prácu detí, ale aj na prácu v skupinách, ktorá umožňuje efektívnu prácu učiteľa a bádateľskú, zaujímavú a hravú činnosť žiakov. Sú

napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov

(vizuálne, auditívne, kinesteticky).

 
R∙A∙U aktivity, ktoré sú priebežne zaradené v pracovných zošitoch, sú zamerané na rozvoj životných zručností detí s dôrazom na prierezové témy a rozvoj špecifického

matematického myslenia v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.
 
Súčasťou pracovných zošitov je premyslený systém Superschopností, ktoré sú zamerané na dokonalé zvládnutie počtových operácií tempom, ktoré vyhovuje každému dieťaťu.
 
Kúpou celého súboru pracovných zošitov pre celú triedu získava učiteľ ZDARMA prístup k online metodickej príručke.

Učiteľ získa každú stranu pracovného zošita v troch verziách:

Pracovná: Nevyplnená strana tak ako v tlačenej verzii. Učiteľ ju môže premietnuť na interaktívnu tabuľu počas práce na hodinách.

Výsledková: Strana doplnená o riešenia a výsledky úloh. Takisto sa dá premietnuť na interaktívnu tabuľu, čím uľahčí napríklad kontrolu riešenia úloh žiakmi.

Metodická: Strana, na ktorej sú didaktické metodické pokyny k úlohám, tipy na ďalšie aktivity v duchu Riadeného Aktívneho Učenia, prípadne linky na ďalšie pracovné listy, ktoré

si učiteľ môže stiahnuť.


Súčasťou metodickej príručky sú aj odkazy na online materiály Fínskej matematiky, ktoré priamo súvisia s preberaným učivom.


Prístupové údaje k metodickej príručke je potrebné si vyžiadať mailom v septembri na chcemheslo@liberaterra.sk alebo na info@liberaterra.sk.
 
Pri každom pracovnom zošite si učiteľ môže voľne stiahnuť návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu, ktorý sa dá jednoducho implementovať do elektronickej triednej knihy.


MŠVVaŠ vydalo týmto pracovným zošitom odporúčaciu doložku.