Matematika 2, súbor
  • Matematika 2, súbor
  • Matematika 2, súbor
  • Matematika 2, súbor
  • Matematika 2, súbor
  • Matematika 2, súbor
  • Matematika 2, súbor

Matematika 2, súbor

TVVP 2. ročník
Možno použiť príspevok MŠ
  • - Kód produktu: 0174
  • - Dostupnosť: na sklade
11,40€

Kúpou tohto produktu získate 11 vernostných bodov
Množstvo

Novinka na trhu druháckych pracovných zošitov – pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero, je súčasťou série troch pracovných zošitov pre 2. ročník ZŠ spracovaných podľa iŠVP.

Pracovné zošity sú napísané tak, aby spĺňali požiadavky štátneho vzdelávacieho programu. Autori pri tvorbe a zostavovaní úloh vychádzali zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia. Preto v nich nájdete úlohy vhodné na samostatnú prácu žiakov, ale aj prácu v skupinách, ktorá umožňuje efektívnu prácu učiteľa a bádateľskú, zábavnú a zaujímavú činnosť žiakov. V pracovných zošitoch je dostatok úloh pre všetkých žiakov. Na konci zošita sú zaradené Doplnkové úlohy, ktorých cieľom je poskytnúť ešte viac možností na precvičenie získavaných zručností. Pre dokonalé zvládnutie počítania do 100 vám ponúkame Superschopnosti. Viac si o nich prečítajte tu: Superschopnosť

Vychádzame z upevnenia učiva 1. ročníka – numerácie a počítania do 20 bez prechodu cez desiatku, na ktoré nadviažeme počítaním do 20 s prechodom cez desiatku. Numeráciu dvojciferných čísel sme rozdelili na dve časti – najprv riešime úlohy na rozklad, porovnávanie a usporadúvanie v obore do 50 a potom v obore od 50 do 100. Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel budujeme postupne,  malými krôčikmi pridávame nové zručnosti tak, aby deti mali stále pocit známeho prostredia. Začíname pripočítavaním a odpočítavaním desiatok, pokračujeme pripočítavaním a odpočítavaním dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10. Aj počítanie s prechodom cez základ desať sme rozdelili na dve časti – najprv pripočítavanie a odpočítavanie jednociferného čísla s prechodom a následne dvojciferného čísla s prechodom. Počítanie v obore do 100 končí písomným sčítaním a odčítaním. Žiaci sa počas roka stretávajú s rovnakými typmi úloh a situáciami tak, aby zažívali pocit známeho prostredia, v ktorom sa dobre orientujú. Učivo aritmetiky pravidelne striedame s geometrickými časťami, kde sa v jednotlivých častiach venujeme bodu, úsečke, polpriamke a priamke, mnohouholníkom, meraniu a jednotkám dĺžky, stavbám z kociek  aj času. V pracovných zošitoch sú samozrejmosťou aj úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie a aplikačné úlohy rozvíjajúce gramotnosti žiakov.

Pracovné zošity počas jedného roka otestovali výnimočné pani učiteľky z celého Slovenska a stovky detí z každého prostredia a typu školy (veľká sídlisková, mestská, dedinská, málotriedka,... ). Na základe rozhovorov s nimi a ich pripomienok sme zošity spracovali do záverečnej podoby.

Zošity sú vyšperkované milými a detsky hravými kresbami výborného ilustrátora Miša Uhrína zasadenými do výnimočného grafického spracovania Viktora Mikusa, ktoré pohladí vaše oko aj vašu dušu. Spolu vytvárajú veľmi príjemné, prehľadné prostredie, v ktorom sa deťom veľmi dobre orientuje a súčasne sa v ňom cítia príjemne, čo podstatnou mierou vplýva na to, že sú s matematikou veľkí kamaráti.
 
Všetky tri pracovné zošity podporujú Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky).
 
Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme od najjednoduchších až po zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Kúpou súboru pracovných zošitov pre celú triedu učiteľ získava ZDARMA prístup k online metodickej príručke. Prístupové údaje je potrebné si vyžiadať na info@liberaterra.sk.

Súčasťou metodickej príručky sú aj odkazy na online materiály Fínskej matematiky, ktoré priamo súvisia s preberaným učivom.
 
Metodická príručka je neoddeliteľnou súčasťou najmä prváckych pracovných zošitov. Učiteľ získa každú stranu pracovného zošita v troch verziách:
- pracovná                 Nevyplnená strana tak ako v tlačenej verzii. Učiteľ ju môže premietnuť na interaktívnu tabuľu počas práce na hodinách.
- výsledková              Strana doplnená o riešenia a výsledky úloh. Takisto sa dá premietnuť na interaktívnu tabuľu, čím uľahčí napríklad kontrolu riešenia úloh žiakmi.
- metodická               Strana, na ktorej sú didaktické a metodické pokyny k úlohám, tipy na ďalšie aktivity v duchu Riadeného Aktívneho Učenia, prípadne linky na ďalšie pracovné listy, ktoré si učiteľ môže stiahnuť.
 
Súčasťou metodickej príručky je návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu, ktorý sa dá jednoducho implementovať do elektronickej triednej knihy.

Obsah Matematika 2, pracovný zošit 1
Opakovanie
Sčítanie a odčítanie jednociferných čísel s prechodom cez základ 10
Čas
Odčítavanie dvojciferných čísel v obore do 20
Bod, úsečka
Doplnkové úlohy

Obsah Matematika 2, pracovný zošit 2
Krížom – krážom pričítaním a odčítaním do 20
Meranie, jednotky dĺžky
Čísla 0 – 50
Rysovanie
Čísla 0 – 100
Pričítanie a odčítanie desiatok
Jednotky dĺžky
Doplnkové úlohy

Obsah Matematika 2, pracovný zošit 3
Pričítavanie a odčítavanie dvojciferného čísla bez prechodu cez základ 10
Čas
Priamka, polpriamka
Pričítavanie a odčítavanie jednociferného čísla s prechodom cez základ 10
Pričítavanie a odčítavanie dvojciferného čísla s prechodom jednotiek cez základ 10
Mnohouholníky
Pričítavanie a odčítavanie pod sebou
Krížom – krážom
Viacnásobné súčty
Doplnkové úlohy

Logické úlohy, úlohy na finančnú gramotnosť, slovné úlohy, úlohy o usporadúvaní prvkov, pravdivosti tvrdení, úlohy využívajúce práce s tabuľkou, ako aj všetky úlohy spĺňajúce požiadavky výkonového a obsahového štandardu iŠVP sú zaraďované priebežne počas celého školského roka.


MŠVVaŠ vydalo týmto pracovným zošitom odporúčacie doložky: M2 PZ1, M2 PZ2, M2 PZ3.