Matematika 9, súbor
  • Matematika 9, súbor
  • Matematika 9, súbor

Matematika 9, súbor

Ukážka    TVVP 9. ročník Za každých 15 kusov súborov jeden súbor zdarma!

  • - Kód produktu: 0070
  • - Dostupnosť: na sklade
9,90€

Kúpou tohto produktu získate 9 vernostných bodov
Množstvo


Obľúbené pracovné zošity autorov Zuzana a Peter Bero + Testovanie 9 v súlade s najnovším ŠVP.

Za každých 15 kusov súborov jeden súbor zdarma!
 
Známi autori, známy obsah (predtým pod názvom Pomocník z matematiky) doplnený o nové učebnice. Učebnice spolu s pracovnými zošitmi sú spracované podľa inovovaného ŠVP platného od septembra 2015 a dlhodobo a systematicky pripravujú žiakov na Testovanie 9. Tieto texty podporujú riadené aktívne učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede (metóda R.A.U.) tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...). Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.
 
Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme úlohy od najjednoduchších až po veľmi zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Je v nich veľmi veľa projektov, či už čisto matematických, alebo začleňujúcich do vyučovania matematiky prierezové témy.
 
Návrh TVVP pre 9. ročník v 4-hodinovej a 5-hodinovej dotácii.Obsah 9. ročníka
Mocniny a odmocniny
    Mocnina a odmocnina
    Druhá a tretia mocnina a odmocnina
    Mocniny čísla 10
    Zápis čísel v tvare a.10n   
    Predpony a ich súvis s mocninami
Pytagorova veta
    Pravouhlý trojuholník
    Pytagorova veta
    Pytagorova veta okolo nás
Lineárne rovnice a nerovnice
    Rovnice
    Ekvivalentné úpravy rovníc
    Riešenie rovníc
    Vyjadrenie premennej zo vzorca
    Slovné úlohy, ktoré vedú k lineárnej rovnici
    Riešenie lineárnych nerovníc
    Slovné úlohy, ktoré vedú k lineárnej nerovnici
    Lomený výraz
    Lineárna rovnica s neznámou v menovateli
Povrch a objem telies
    Rotačný valec
    Povrch a objem valca
    Ihlan
    Povrch a objem ihlana
    Rotačný kužeľ
    Povrch a objem kužeľa
    Guľa
    Povrch a objem gule
Funkcie
    Pravouhlá (karteziánska) sústava súradníc
    Funkčná závislosť medzi veličinami
    Graf funkcie
    Lineárna funkcia
Podobnosť trojuholníkov
    Podobnosť geometrických útvarov
    Pomer podobnosti
    Podobnosť trojuholníkov
    Podobnosť v praxi
Štatistika
    Postup pri štatistickom prieskume
    Interpretácia štatistických údajov
    Náhodný výber
    Štatistické záludnosti
Krížom-krážom svetom a matematikou

Testovanie 9

Dvadsaťtri kapitol
Urobili sme dôkladnú analýzu doterajších úloh deviatackych testovaní a potrebné vedomosti sme rozdelili do 23 kapitol. V každej sú na začiatku zhrnuté základné myšlienky potrebné pre úspešné riešenie úloh v tejto časti. Obťažnosť úloh má
 
Tri úrovne
prvej úrovni sú naozaj jednoduché úlohy na precvičenie elementárnych zručností a upevnenie základných vedomostí. Mal by ich bez problémov zvládnuť každý žiak a zažiť tak pocit úspechu, ktorý ho bude motivovať k ďalšej práci.
druhej úrovni sú úlohy, ktoré sú kvalitnou prípravou na skutočné testovanie.
Tretia úroveň presahuje obťažnosť štandardných úloh Testovania a zabezpečuje nadpriemerné zvládnutie učiva.
 
10 minút denne stačí
Na zvládnutie zručností potrebných pre úspech v Testovaní 9 v skutočnosti stačí málo. Pravidelný, systematický tréning. Preto ponúkame každému žiakovi jednoduchý a prehľadný Osobný plán pre Testovanie 9, v ktorom si môže naplánovať a sledovať svoju prípravu. Tri mesiace sú približne 90 dní a to je 900 minút, ktoré môžu každému priniesť úspech.
 
Prelistujte si pracovný zošit.


Odporúčacia doložka PZ1

Odporúčacia doložka PZ2

Odporúčacia doložka T9


Char. ročník
Char. Ročník 9.
Char. typ materiálu
Char. Typ Materiálu pracovné zošity + Testovanie 9