Matematika - Piatacké minimum
  • Matematika - Piatacké minimum
  • Matematika - Piatacké minimum
  • Matematika - Piatacké minimum
  • Matematika - Piatacké minimum
  • Matematika - Piatacké minimum

Matematika - Piatacké minimum

Možno použiť príspevok MŠInteraktívny pracovný zošit z matematiky.

To najdôležitejšie, čo potrebuje dieťa vedieť z piatackej matematiky.

K pracovnému zošitu získate zdarma prístup k didaktickým videám, Superschopnostiam a online testu.

Ak nejde skenovanie QR kódov v zošite, všetky odkazy nájdete tu, v Popise zošita.


veľkosť A4, 32 strán


 

  • - Kód produktu: 0243
  • - Dostupnosť: na sklade
4,40€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Pracovný zošit Piatacké minimum obsahuje základné vedomosti a zručnosti, ktoré by malo dieťa ovládať na konci 5. ročníka. Autorkou pracovného zošita je skúsená pani učiteľka Silvia Bodláková, autorkou videí Zuzana Berová, Superschopnosti a test pripravil autorský tím LiberaTerra spolu s autorkou pracovného zošita. 

Jedinečný pracovný zošit, jediný svojho druhu na trhu učebníc a pracovných zošitov.

 

Na 32 stranách zošita dieťa nájde:

- základné pojmy, fakty a postupy matematiky 5. ročníka graficky spracované tak, aby boli ľahko pochopiteľné a „viditeľné na prvý pohľad”,

- odkazy na didaktické videá, ktoré mu tieto základy matematiky sprostredkujú tak, ako keby bolo v priamej interakcii s učiteľom,

- prepojenie na systém Superschopností, pomocou ktorých si vie precvičiť sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a zaokrúhľovanie prirodzených čísel, či premenu jednotiek dĺžky riešením takého počtu príkladov, aké potrebuje (Superschopnosti sú k dispozícii ako online aplikácia prístupná na akomkoľvek zariadení alebo ako Generátor príkladov pre deti, ktoré nemajú trvalý prístup k online zariadeniam),

- základné typy úloh, ktoré by malo vedieť riešiť na konci 5. ročníka,

- odkaz na interaktívny test, prostredníctvom ktorého si môže overiť, ako zvláda piatackú matematiku (online test si môže dieťa urobiť niekoľkokrát, vždy s inými úlohami a na konci sa dozvie svoje skóre a správne riešenia úloh),

- prístup k didaktickým videám a k testu je priamo z pracovného zošita formou QR kódov, načítaním ktorých sa otvorí priamo video alebo test, alebo ich vie nájsť na webe LiberaTerra a Youtube kanáli LiberaTerra.


Pracovný zošit môžete použiť:

- na konci školského roka ako zhrnutie a pripomenutie všetkého, čo ste sa naučili,
- na začiatku školského roka, aby ste si pripomenuli a upevnili vedomosti a zručnosti z predchádzajúceho školského roka,
- ako dobrú oporu počas doučovania,
- ako výborný vzdelávací materiál počas Letných škôl.


Obsah pracovného zošita

Čítanie a písanie prirodzených čísel
Rozklad čísla v desiatkovej sústave
Porovnávanie a usporadúvanie prirodzených čísel
Zaokrúhľovanie prirodzených čísel
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel
Násobenie prirodzených čísel
Delenie prirodzených čísel
Rímske číslice a čísla
Rysovanie
Trojuholník
Štvorec a obdĺžnik
Rysovanie kolmíc
Rysovanie rovnobež
Násobenie prirodzených čísel
Delenie prirodzených čísel
Rímske číslice a čísla
Rysovanie
Trojuholník
Štvorec a obdĺžnik
Rysovanie kolmíc
Rysovanie rovnobežiek
Premena jednotiek dĺžky
Obvod
Obsah
Stredová a osová súmernosť
Kocka a iné telesá
Úlohy s peniazmi
Úlohy s peniazmi
Úlohy s peniazmi

Superschopnosti
Premena jednotiek - dĺžka (hmotnosť, objem, čas)
Zaokrúhľovanie prirodzených čísel na desiatky, stovky, tisícky a desaťtisícky
Písomn
é sčítanie prirodzených čísel
Písomn
é odčítanie prirodzených čísel
Násobilka a delilka do 100
Písomn
é násobenie prirodzených čísel jednociferným činiteľom
Písomn
é násobenie prirodzených čísel viacciferným činiteľom
Násobenie prirodzených čí
sel 10, 100, 1 000...
Delenie prirodzených čí
sel 10, 100, 1 000...
Veľká násobilka
Veľká delilka
Delenie so zvyškom do 100
Písomn
é delenie prirodzených čísel jednociferným deliteľom
Písomné delenie prirodzených čísel dvojciferným deliteľom
Písomné delenie prirodzených čísel so zvyškom

Superschopnosti ako online aplikácia a ako Generátor príkladov.

Didaktické videá pre 5. ročník
Rozklad čísla v desiatkovej sústave
Zaokrúhľovanie prirodzených čísel
Porovnávanie, usporadúvanie prirodzených čísel
Písomné sčítanie prirodzených čísel
Písomné odčítanie prirodzených čísel
Písomné násobenie jednociferným číslom
Písomné násobenie viacciferným číslom
Násobenie 10, 100, 1 000...
Delenie 10, 100, 1 000...
Veľká násobilka
Veľká delilka
Poradie operácií a zátvorky
Algoritmus písomného delenia
Písomné delenie jednociferným číslom
Písomné delenie dvojciferným číslom
Písomné delenie so zvyškom
Rímske číslice a čísla
Rysovanie kolmíc
Rysovanie rovnobežiek
Vzdialenosť bodu a priamky
Vzdialenosť priamok
Premena jednotiek dĺžky
Obvod trojuholníka
Obvod štvorca
Obvod obdĺžnika
Stredová súmernosť
Osová súmernosť
Stavby z kociek

Interaktívny test si môže dieťa načítať cez QR kód, alebo na tomto linku. Test si môže urobiť niekoľkokrát, vždy s inými úlohami. Na konci uvidí svoje skóre, správne odpovede a v prípade, že riešenie nebolo správne aj radu, na ktorej strane pracovného zošita nájde informácie a úlohy, ktoré mu nabudúce pomôžu úlohu vyriešiť správne.


MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku.