Matematika 4, súbor + Testovanie 5
  • Matematika 4, súbor + Testovanie 5
  • Matematika 4, súbor + Testovanie 5

Matematika 4, súbor + Testovanie 5

Ukážka   TVVP 4. ročník

Ukážka Testovanie 5


Za každých 15 kusov súborov jeden súbor zdarma!

  • - Kód produktu: 0145
  • - Dostupnosť: na sklade
9,60€

Kúpou tohto produktu získate 9 vernostných bodov
Množstvo

Tri pracovné zošity autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero tvoria sériu pre 4. ročník ZŠ spracovaných podľa iŠVP platného od roku 2015. Zošity sú v novej grafickej a ilustračnej úprave, ktorá svojou sviežou farebnosťou a ilustráciami osloví deti. Ich jednoduchá a prehľadná štruktúra súčasne udrží pozornosť pri riešení úloh.  

Upozorňujeme, že tieto pracovné zošity sú v zhode s inovovaným ŠVP, t.j. predpokladajú, že žiaci prebrali násobilku v 3. ročníku!   

Sériu sme doplnili aj našou novinkou - pracovným zošitom Testovanie 5.  

Učebnicové strany, ktoré sú súčasťou pracovného zošita minimalizujú počet materiálov, s ktorými žiak na hodine a doma pracuje. Zároveň umožňujú aj prácu mimo predpísaného textu pracovného zošita.  

Všetky tri pracovné zošity podporujú Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky). Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.  

Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme od najjednoduchších až po zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Súčasťou textov sú projekty, jedna z najdôležitejších metód práce R.A.U.  

Pracovné zošity ponúkajú prepojenie na digitálny obsah dostupný na všetkých školách prostredníctvom kódov, ktoré sú priamo v pracovných zošitoch.  


Obsah 4. ročníka

Opakujeme násobenie a delenie

Opakujeme sčítanie a odčítanie

Poradie počtových operácií

Zátvorky

Viem popísať svet číslami

Opakujeme písanie a čítanie čísel

Opakujeme číselnú os

Opakujeme porovnávanie a usporadúvanie čísel

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Projekt: Cestujeme

Čas

Sčítanie a odčítanie spamäti

O peniazoch

Sčítanie a odčítanie spamäti

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Projekt: Cez hory, cez doly

Pravda - nepravda

Písomné sčítanie

Projekt: Ako sčítať viacero sčítancov

Písomné odčítanie

Projekt: Tanec čísel

Tabuľky

Počítame na kalkulačke

O perníkovej chalúpke

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Projekt: Farby a tvary

Sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie trošku inak

Sčítanie a odčítanie

Slovné úlohy

Trieď odpad - chráň životné prostredie

Cestujeme po Slovensku

Odhady a približné výpočty

Projekt: Poradie

Poradie sčítancov

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Projekt: Zdravá strava

Sporenie

Opakujeme násobenie a delenie

Spoločné násobky

Poradie činiteľov

Počtové operácie a zátvorky

Koľkokrát

Priemer

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Projekt: Koľko je súčinov?

Delenie so zvyškom

Zlomky

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Triedenie podľa dvoch vlastností

Násobenie a delenie 10, 100, 1 000

Jednotky dĺžky, hmotnosti a času

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Projekt: Kreslenie pomáha počítať

Počítame o čítaní

Zdravá matematika

Delíme kocky

Delíme peniaze

Ako si splniť sen?

Finančný plán

Hľadanie systému

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Projekt: Bodky

Krížom - krážom školským rokom

Projekt: Šifrovanie  


Opakovanie

Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek

Násobok dĺžky úsečky

Trojuholník a štvoruholník

Projekt: Trojuholník a štvoruholník

Štvorec a obdĺžnik

Obvod

Obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika

Projekt: Obvod geometrických útvarov

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Kružnica a kruh

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Rysovanie trojuholníka

Rysovanie kolmíc

Rysovanie štvorca a obdĺžnika

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Krížom - krážom geometriou

Projekt: Plán môjho domu


Testovanie 5

Pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero obsahovo pokrýva učivo preberané na I. stupni základnej školy a preto je vhodný nielen na prípravu na Testovanie 5, ale aj na komplexnú prípravu na prechod na II. stupeň základnej školy.  

Pracovný zošit napísala dvojica autorov Zuzana a Peter Bero, ktorí vychádzali z viac ako dvadsaťročných skúseností s tvorbou učebných textov pre základnú školu a z dôkladnej analýzy úloh Testovaní 5. Systematická príprava počas celého školského roka, zopakovanie základných pojmov, faktov a postupov a množstvo úloh vytvára vynikajúce predpoklady pre úspešné zaradenie sa detí na II. stupni ZŠ a následné zvládnutie úloh Testovania 5. Preto by mal byť súčasťou matematickej výbavy každého štvrtáka bez ohľadu na to, aké pracovné zošity používa na vyučovaní.   

Je rozdelený do kapitol podľa tematických celkov. Obsahovo pokrýva učivo prebrané na I. stupni základnej školy, pričom citlivo postupne zaraďuje aj učivo 4. ročníka tak, aby s ním žiaci mohli pracovať počas celého školského roka. Vychádza z požiadaviek iŠVP.   Každá kapitola sa skladá zo štyroch častí.  

Čo je dobre vedieť – tu si žiak môže za pomoci názorných ilustrácií a jednoduchých tvrdení zopakovať základné pojmy a postupy, ktoré potrebuje vedieť a zvládať, aby mohol úspešne riešiť úlohy tohto tematického celku.

Úroveň 1 obsahuje najjednoduchšie úlohy. Ich cieľom je pozitívne motivovať žiakov k riešeniam úloh v ďalších úrovniach.

Úroveň 2 obsahuje desať úloh, ktoré zodpovedajú úrovni úloh použitých v Testovaní 5 v predchádzajúcich rokoch.

Úroveň 3 obsahuje úlohy, ktoré sú ľahko nad rámec požiadaviek Testovania 5. Ich cieľom je poskytnúť dostatok rozvíjajúcich stimulov pre žiakov so záujmom o matematiku.  

Záverečná časť pracovného zošita je venovaná komplexným úlohám rozvíjajúcim špecifické matematické myslenie, prácu s tabuľkami a grafmi.  

Pracovný zošit má veľmi príjemnú, detsky hravú grafiku, ktorá ale svojou jednoduchosťou a štruktúrovanosťou neodvádza pozornosť od toho hlavného – riešenia úloh a prípravy na Testovanie 5. Úlohy vo všetkých troch úrovniach sú zostavované tak, aby aj svojím obsahom, aj svojím vzhľadom čo najviac pripomínali úlohy, s ktorými sa žiaci stretnú na Testovaní 5.  


Obsah pracovného zošita Testovanie 5  

Kombinatorika a logika

Násobenie a delenie

Počtové operácie

Čísla

Porovnávanie, číslená os

Zaokrúhľovanie

Geometrické útvary

Zväčšovanie a zmenšovanie, porovnávanie rozdielom a podielom

Sčítanie a odčítanie

Slovné úlohy

Premena jednotiek a výpočet obvodu

Odhad, meranie a rysovanie, stavby z kociek

Tabuľky a diagramy

Komplexné úlohy


MŠVVaŠ vydalo týmto pracovným zošitom odporúčacie doložky: M4 PZ1M4 PZ2 a M4 G.

MŠVVaŠ vydalo pracovnému zošitu Testovanie 5 odporúčaciu doložku.