Matematika 3, súbor inov. + Kamarátka násobilka /dodanie v júni/
  • Matematika 3, súbor inov. + Kamarátka násobilka /dodanie v júni/
  • Matematika 3, súbor inov. + Kamarátka násobilka /dodanie v júni/

Matematika 3, súbor inov. + Kamarátka násobilka /dodanie v júni/

Akciová cena platí od 1.3. do 15.4.

Neplatí akcia 15+1!


TVVP 3. ročník

  • - Kód produktu: 0202
  • - Dostupnosť: pripravujeme
8,00€ 9,60€

Kúpou tohto produktu získate 16 vernostných bodov
Množstvo

Tri inovované pracovné zošity autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero tvoria sériu pre 3. ročník ZŠ spracovaných podľa iŠVP platného od roku 2015. Zošity sú v novej grafickej a ilustračnej úprave, ktorá svojou sviežou farebnosťou a ilustráciami osloví deti. Ich jednoduchá a prehľadná štruktúra súčasne udrží pozornosť pri riešení úloh. Sériu môžete doplniť aj našou novinkou - pracovným zošitom Kamarátka násobilka.  

Učebnicové strany, ktoré sú súčasťou pracovného zošita minimalizujú počet materiálov, s ktorými žiak na hodine a doma pracuje. Zároveň umožňujú aj prácu mimo predpísaného textu pracovného zošita.  

Všetky tri pracovné zošity podporujú Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov a používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.  

Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme od najjednoduchších až po zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Súčasťou textov sú R.A.U aktivity.

Pracovné zošity ponúkajú prepojenie na digitálny obsah dostupný na všetkých školách prostredníctvom kódov, ktoré sú priamo v pracovných zošitoch.  


Obsah 3. ročníka
Opakovanie
Sčítanie a odčítanie v obore do 100
Tabuľky
Slovné úlohy
Stĺpcové grafy
Násobilka a delilka
Trojciferné čísla
Sčítanie a odčítanie v obore do 100
Štvorciferné čísla
Zaokrúhľovanie
Určovanie času
Peniaze
Opakovanie
Meranie dĺžky úsečky
Projekt: Odhadovanie a meranie malých dĺžok
Porovnávanie dĺžok úsečiek meraním
Rysovanie kružnice
Porovnávanie dĺžok úsečiek rysovaním
Projekt: Meranie v mojom okolí
Rysovanie priamok a úsečiek
Jednotky dĺžky
Rysovanie v štvorčekovej sieti
Zväčšovanie, zmenšovanie v štvorčekovej sieti
Projekt: Určovanie bodov v štvorčekovej sieti
Telesá z kociek a ich plány
Ako vidíme stavby
Krížom - krážom geometriou


Kamarátka násobilka  

Násobenie a delenie v obore do 100 sa môže naučiť každý žiak základnej školy. Predpokladom jeho úspešného zvládnutia je dostatočne bohatá osobná skúsenosť s každým spojom. Potrebuje ich zautomatizovať. Jednoducho povedané – čím viackrát žiak použije niektorý spoj, tým viac rastie pravdepodobnosť, že si ho zapamätá. Preto by mal byť tento pracovný zošit súčasťou matematickej výbavy každého tretiaka. Bez ohľadu na to, aké pracovné zošity používa na hodinách matematiky. Jeho cieľom je poskytnúť žiakom dostatok rôznorodých situácií a úloh, v ktorých majú možnosť postupne zvládnuť spoje násobenia a delenia do 100. Tak, aby sa pre nich stali zautomatizovanou zručnosťou, o ktorú sa môžu oprieť pri zložitejších počtových operáciách vo vyšších ročníkoch.  

Pracovný zošit  je spracovaný podľa požiadaviek iŠVP.  

Je rozdelený do desiatich kapitol. Prvých deväť sa venuje postupne spojom násobenia a delenia dvomi, tromi, štyrmi... desiatimi a desiata kapitola ponúka komplexné opakovanie celej násobilky a delilky. Každá kapitola má rovnakú štruktúru:

-          spoje násobenia,

-          slovné úlohy na násobenie,

-          spoje delenia,

-          slovné úlohy na delenie,

-          testová strana.

Úlohy v pracovnom zošite sú veľmi pestré: stĺpčeky, reťazovky, doplňovačky, hádanky, tajničky, hlavolamy, tabuľky, grafy...  

Grafické spracovanie je veselé, farebné a hravé, ale na druhej strane presne štruktúrované a prehľadné.  

Aj tento pracovný zošit podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Je vytvorený tak, aby ho mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berie do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky). Používa jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.  


Obsah pracovného zošita Kamarátka násobilka

Násobenie a delenie číslom 2

Násobenie a delenie číslom 3

Násobenie a delenie číslom 4

Násobenie a delenie číslom 5

Násobenie a delenie číslom 6

Násobenie a delenie číslom 7

Násobenie a delenie číslom 8

Násobenie a delenie číslom 9

Násobenie a delenie číslom 10

Krížom-krážom násobením a delením


MŠVVaŠ vydalo týmto pracovným zošitom odporúčacie doložky: M3 PZ1M3 PZ2 a M3 G.
MŠVVaŠ vydalo zošitu Kamarátka násobilka odporúčaciu doložku.
Kamarátka násobilka získala Cenu MŠVVaŠ SR v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2017.