Matematika 1, pracovný zošit 3  (Nakupuj šikovne)
 • Matematika 1, pracovný zošit 3  (Nakupuj šikovne)
 • Matematika 1, pracovný zošit 3  (Nakupuj šikovne)
 • Matematika 1, pracovný zošit 3  (Nakupuj šikovne)
 • Matematika 1, pracovný zošit 3  (Nakupuj šikovne)
 • Matematika 1, pracovný zošit 3  (Nakupuj šikovne)
 • Matematika 1, pracovný zošit 3  (Nakupuj šikovne)
Nakupuj šikovne

Matematika 1, pracovný zošit 3 (Nakupuj šikovne)

Akciová cena platí do 15. 9.

Možno použiť príspevok MŠ

 

 

 

TVVP 1. ročník

Viac info
 • Kód produktu: 0163
3,40€ 3,90€

Kúpou tohto produktu získate 3 vernostné body
Množstvo

Novinka na trhu prváckych pracovných zošitov - pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero, ktorý vznikol v spolupráci so skúsenou pani učiteľkou Ivanou Honzovou, je súčasťou série troch pracovných zošitov pre 1. ročník ZŠ spracovaných podľa iŠVP.

Pracovné zošity sú napísané tak, aby spĺňali požiadavky štátneho vzdelávacieho programu. Autori vychádzali zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia. V pracovných zošitoch je dostatok úloh pre všetkých žiakov. Novinkou sú Doplnkové úlohy zaradené na konci každého pracovného zošita s cieľom poskytnúť ešte viac priestoru na precvičenie získavaných zručností.  

Počas celého školského roka pracujeme s číslom vo všetkých jeho významoch, budujeme predstavu mnohosti, adresy aj zmeny. Ponúkame veľa rôznych typov úloh, ale na druhej strane je každý zošit prehľadný a systematicky usporiadaný. Žiaci sa počas roka stretávajú s rovnakými typmi úloh a situáciami, aby zažívali pocit známeho prostredia, v ktorom sa dobre orientujú. To, spolu s výzvami primeranými veku, robí z našich pracovných zošitov príjemne dobrodružnú a zábavnú cestu za matematickým poznaním.

 Pracovné zošity sme počas jedného školského roka otestovali výnimočnými pani učiteľkami z celého Slovenska a stovkami detí z každého prostredia a každého typu školy (veľká sídlisková, mestská, dedinská, málotriedka,... ). Na základe rozhovorov a pripomienok sme ich prepracovali do záverečnej podoby.  

Zošity sú vyšperkované milými a detsky hravými kresbami výborného ilustrátora Miša Uhrína zasadenými do výnimočného grafického spracovania Viktora Mikusa, ktoré pohladí vaše oko aj vašu dušu. Spolu vytvárajú veľmi príjemné, prehľadné prostredie, v ktorom sa deťom veľmi dobre orientuje a súčasne sa v ňom cítia príjemne, čo podstatnou mierou vplýva na to, že sú s matematikou veľkí kamaráti.  

Všetky tri pracovné zošity podporujú Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky).  

Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme od najjednoduchších až po zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Kúpou série pracovných zošitov pre triedu učiteľ získava ZDARMA prístup k online metodickej príručke. Prístupové údaje je potrebné si vyžiadať mailom na info@liberaterra.sk.

Súčasťou metodickej príručky sú aj odkazy na online materiály Fínskej matematiky, ktoré priamo súvisia s preberaným učivom. 

Metodická príručka je neoddeliteľnou súčasťou najmä prváckych pracovných zošitov. Učiteľ získa každú stranu pracovného zošita v troch verziách:

- pracovná                 Nevyplnená strana tak ako v tlačenej verzii. Učiteľ ju môže premietnuť na interaktívnu tabuľu počas práce na hodinách.

- výsledková              Strana doplnená o riešenia a výsledky úloh. Takisto sa dá premietnuť na interaktívnu tabuľu, čím uľahčí napríklad kontrolu riešenia úloh žiakmi.

- metodická               Strana, na ktorej sú didaktické a metodické pokyny k úlohám, tipy na ďalšie aktivity v duchu Riadeného Aktívneho Učenia, prípadne linky na ďalšie pracovné listy, ktoré si učiteľ môže stiahnuť.  

Súčasťou metodickej príručky je návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu, ktorý sa dá jednoducho implementovať do elektronickej triednej knihy.  

Obsah Matematika 1, pracovný zošit 3

Čísla 17, 18, 19 (sčítanie a odčítanie)

Porovnávanie dĺžok čiar

Rysovanie štvorca, trojuholníka a obdĺžnika spájaním bodov a v štvorčekovej sieti

Číslo 20

Párne a nepárne čísla

Počítanie s prechodom cez 10 na manipulatívnej úrovni

Neštandardné jednotky dĺžky (palec, lakeť, stopa)

Čas (analógové a digitálne hodiny)

Počítame do 20  

Logické úlohy, úlohy rozvíjajúce finančnú gramotnosť, slovné úlohy, úlohy na porovnávanie a usporiadanie, úlohy na dichotomické a trichotomické triedenie, ako aj všetky ďalšie úlohy spĺňajúce požiadavky výkonového a obsahového štandardu iŠVP sú zaraďované priebežne počas celého školského roka.

 

MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu doložku.