Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Úvod E-SHOP

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky LiberaTerra, s.r.o

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou LiberaTerra, s.r.o, so sídlom Levanduľová 5, 821 07 Bratislava, IČO 35927097 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému internetového obchodu www.liberaterra.sk (ďalej len "systém"). 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom stránky www.liberaterra.sk medzi predávajúcim a kupujúcim. 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

1.6 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu prostredníctvom webovej stránky predávajúceho alebo webovej stránky tretej osoby, prostredníctvom ktorej ponúka predávajúci tovar vo svojom mene a na svoj účet, prostredníctvom elektronickej pošty, prostredníctvom telefónu, písomne alebo iným spôsobom umožňujúcim prenos informácií na diaľku súhlasí s tým, že na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa budú vzťahovať tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“).

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.
2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou LiberaTerra, s.r.o.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

4. Cenové podmienky

4.1 Cena tovarov je uvedená vrátane DPH.

5. Poštovné a balné

5.1 Cena poštovného a balného je uvedená vrátane DPH a určuje sa podľa ceny objednávky nasledovne:
menej ako 50,00 € s DPH: 2,80 €
50,00 € a viac: zadarmo

6. Spôsob platby za tovar

6.1 Jednorazovým prevodom z účtu, vkladom alebo poštovou poukážkou na bankové spojenie spoločnosti LiberaTerra, s.r.o. uvedené v mailovej notifikácií.

6.2 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.
6.3 Súčasťou emailovej správy o expedícii tovaru je faktúra a dodací list. Ak kupujúci vyžaduje doručenie faktúry v papierovej podobe, oznámi to predávajúcemu v poznámke k objednávke alebo osobitnou mailovou správou. Pokiaľ tak neurobí, považujeme jeho mlčanie za súhlas so zaslaním faktúry v elektronickej podobe.

7. Dodacie podmienky

7.1 Urobíme maximum pre to, aby ste objednaný tovar dostali čo najskôr. Pokiaľ je tovar na sklade, doručíme Vám ho do 7-mich pracovných dní.

7.2 Tovar je dodávaný prostredníctvom distribučnej spoločnosti LK Permanent, kuriérskej služby Geis a Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1 Kupujúci má právo v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.

8.2 Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

8.3 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu od zmluvy odstúpiť. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na našej internetovej stránke.

8.4 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil

- predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale

- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

8.5 Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

8.6 Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu korešpondenčnú adresu uvedenú v sekcii kontakt. Tovar odporúčame zaslať doporučene, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

Zasielaný tovar:

- nesmie byť použitý,

- musí byť nepoškodený,

- podľa možnosti v originálnom obale,

- musí byť kompletný (návod na obsluhu, záručný list a podobne),

- zásielka bude obsahovať aj doklad o kúpe (faktúru).

V prípade neoprávneného odstúpenie od zmluvy bude tovar vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

8.7 Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu peniaze najneskôr do 14 dní. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na poštovné, prepravné a pod.).

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Ku každému tovaru zakúpenému v našej spoločnosti dostane objednávateľ faktúru na mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke. Faktúra slúži zároveň ako záručný doklad.

9.2 Reklamácie tovaru prijíma predávajúci písomne na adrese LiberaTerra, s,.r.o., Levanduľová 5, 821 07 Bratislava. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu chybu na tovare a uplatniť nárok na jej odstránenie ihneď po jej zistení. Nekompletnosť zásielky a poškodenie tovaru je povinný oznámiť najneskôr do 48 hodín po obdržaní tovaru. Neskoršie reklamácie nemusia byť uznané.

9.3  Kupujúci zašle reklamovaný tovar na adresu: LiberaTerra, s.r.o, Levanduľová 5, 821 07 Bratislava formou doporučenej zásielky. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať zásielku na dobierku. Spolu s reklamovaným tovarom kupujúci predloží aj originálny doklad o zaplatení tovaru. Reklamácie môže uplatniť kupujúci aj osobne u našich zástupcov.
9.4  Po obdržaní reklamovaného tovaru predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o oprávnenosti reklamácie. V prípade, že je reklamácia oprávnená a kupujúci splní reklamačné podmienky predávajúci tovar vymení alebo, po vzájomnej dohode, poskytne kupujúcemu náhradný tovar v rovnakej hodnote. V prípade, že takýto tovar nemá predávajúci k dispozícii vráti kupujúcemu peniaze. Poštovné a iné poplatky vzniknuté kupujúcemu v súvislosti s doručením tovaru predávajúci nevracia.

9.5  Reklamácia, ktorou kupujúci reklamuje chyby tovaru, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, sú v rozpore so všeobecne záväznými predpismi, skutočnosti ktoré vo svojej reklamácii uvádza sú nepravdivé alebo aj je reklamácia podaná po uplynutí záručnej doby, sa považuje za neoprávnenú.

10. Ochrana osobných údajov

Ak si chcete prečítať naše pravidlá ochrany osobných údajov podrobnejšie, nájdete ich TU.

11. Ochrana autorských práv

11.1 Kupujúci sa zaväzuje, že bude rešpektovať všetky ustanovenia autorského zákona o kopírovaní, rozmnožovaní a šírení publikácií zakúpených v tomto internetovom obchode v akejkoľvek forme v zmysle platného Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorského zákona) č. 618/2003.

Kontakt O nás Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov FAQ

Kontakt

O nás

Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

FAQ